Barneloven § 65 med lovkommentar

Barnelova paragraf 65 med lovkommentar

Barneloven § 65 oppstiller hvilke tvangsmidler som kan brukes for å gjennomføre en avtale om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett med tvang. For at en avtale eller avgjørelse fra retten skal kunne tvangsfullbyrdes, må den ha tvangskraft.


Hvilke avtaler og avgjørelser har tvangskraft?

For at en avtale eller avgjørelse skal kunne gjennomføres med tvang, må den ha tvangskraft.

Vedtak fra fylkesmannen om tvangskraft for avtaler etter barneloven § 55 er særlig tvangsgrunnlag. Dom om foreldreansvar er tvangsgrunnlag. Dersom det er truffet midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60 om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, for barnet, har den tvangskraft. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig.

Hvilke tvangsmidler kan brukes?

Avgjørelse eller avtale med tvangskraft om foreldreansvar og hvor barnet skal bo fast, kan gjennomføres med tvang ved å hente barnet eller gi forelderen tvangsbot.

En samværsavtale med tvangskraft kan kun tvangsgjennomføres med tvangsbøter. Tingretten kan fastsette en fast tvangsbot for en tidsperiode som blir ilagt hver gang samværsretten ikke blir respektert av bostedsforelderen.

Dersom én av foreldrene ønsker å få gjennomført avtale eller avgjørelse ved tvang, må de sette frem krav om tvangsgjennomføring for tingretten der saksøkte har sitt alminnelige verneting. Saksøkte har verneting der vedkommende har sin bopel, jf. tvisteloven § 4-4 andre ledd.

Dersom det er umulig å oppfylle samværsretten, for eksempel fordi det er risiko for at barnet vil bli utsatt for vold, eller på annen måte behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen til barnet blir utsatt for skade eller fare, skal det ikke fastsettes tvangsbot. Det samme gjelder for tvangsfullbyrding av avtaler om foreldreansvar og hvor barnet skal bo fast.

Barnets rett til å bli hørt

Barnet skal få mulighet til å si sin mening i saken før en avtale blir gjennomført med tvangsmidler. Meningen til barnet skal vektlegges etter barnets alder og modenhet. Tvangsgjennomføring skal ikke skje mot barnets vilje, med mindre retten mener det er nødvendig av hensyn til barnet.

Endring av samværsavtale

For å legge til rette for at foreldrene skal gjennomføre samværsavtalen, kan retten gjøre praktiske endringer i avtalen der dette er hensiktsmessig. Retten kan for eksempel endre tiden for henting og levering ved samvær.

Innkreving av tvangsbot

Det er skatteetaten ved Statens innkrevingssentral som skal kreve inn tvangsbøter. De skal bare kreve tvangsbot når forelderen som har rett til å kreve tvangsfullbyrdelse av avtalen, ber om det. Boten går til statskassen.

Det kan ikke kreves inn bøter for mer enn åtte uker om gangen. Dersom forelderen som kan kreve tvangsfullbyrdelse, venter lenger enn åtte uker med å be om inndriving, løper det ikke tvangsbøter før boten som er forfalt er betalt, eller det er tatt utlegg for den.

Barneloven § 65:


§ 65. Tvangsfullføring

For tvangsfullføring av avgjerd om og anna særleg tvangsgrunnlag for foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast, og samværsrett gjeld tvangsfullbyrdelsesloven​ kapittel 13. Vedtak av fylkesmannen om tvangskraft for avtaler etter § 55 er særleg tvangsgrunnlag.​ Førebels avgjerd etter § 60 er tvangskraftig sjølv om avgjerda ikkje er rettskraftig.​

Avgjerd eller avtale med tvangskraft om foreldreansvar og kvar barnet skal bu fast, kan tvangsfullførast ved henting eller tvangsbot. Avgjerd eller avtale med tvangskraft om samværsrett kan berre tvangsfullførast ved tvangsbot. Tingretten kan fastsetje ei ståande tvangsbot som for ei viss tid skal gjelde for kvar gong samværsretten ikkje vert respektert. Eit krav om tvangsfullføring skal setjast fram for tingretten i distriktet der saksøkte har sitt alminnelege verneting.​ Reglane i § 15 andre leddet gjeld tilsvarande.

Det skal ikkje fastsetjast tvangsbot dersom oppfylling av samværsretten er umogleg, til dømes der det er risiko for at barnet blir utsett for vald eller på anna vis handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Det same gjeld ved tvangsfullføring av foreldreansvar og kvar barnet skal bu fast.

Barnet skal få høve til å seie meininga si før det blir teke avgjerd. Meininga til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Tvangsfullføring skal ikkje skje mot barnet sin vilje, med mindre retten kjem til at det er naudsynt av omsyn til barnet.

For å leggje til rette for gjennomføring av fastsett samvær kan retten gjere praktiske endringar i avgjerda der det er formålstenleg, til dømes å endre tida for henting og levering.

Skatteetaten ved Statens innkrevingssentral​ krev inn tvangsbota. Innkrevjing skal berre skje når den som har retten, ber om det. Bota går til statskassa. Bota skal ikkje krevjast inn for meir enn åtte veker om gongen. Lar den som har retten etter lova det gå lenger tid med inndrivinga, lauper inga vidare bot før den bota som allereie er forfallen til betaling, er betalt eller det er tatt utlegg for den.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!