Barneloven § 68 med lovkommentar

Barnelova paragraf 68 med lovkommentar

Barneloven § 68 regulerer når plikten til å betale barnebidrag opphører. Lovens hovedregel er at bidragsplikten opphører når barnet fyller 18 år. I enkelte tilfeller kan barnet likevel ha krav på bidrag etter fylte 18 år.


Når barnet har fylt 18 år

Når barnet fyller 18 år, opphører plikten til å betale barnebidrag. Dette gjelder med mindre (1) foreldrene har blitt enige om at det skal betales barnebidrag etter barnet har fylt 18 år, eller (2) forelderen blir pålagt å betale barnebidrag som følge av at barnet skal fortsette med vanlig skolegang.

Barnebidrag til barn som har fylt 18 år

Bestemmelsen oppstiller unntak fra lovens hovedregel der barnet skal fortsette vanlig skolegang etter fylte 18 år. Dette gjelder for videregående opplæring. Så lenge barnet går på videregående har barnet krav på barnebidrag.

For bidrag til unge over 18 år, skal det fastsettes en tidsgrense for bidraget. Tidsgrensen vil vanligvis bli fastsatt slik at bidragsplikten opphører når barnet har fullført videregående.

Foreldrene kan i enkelte tilfeller bli pålagt å betale bidrag til annen videreutdanning for barnet. Forutsetningen er at det er rimelig ut fra barnets evner og interesser. I vurderingen må det også tas hensyn til om barnet kan finansiere utdanningen på andre måter. Det skal også her settes en tidsgrense for tilskuddet.

I rundskriv R55-02-B18, uttales følgende om terskelen for å pålegge foreldre å betale barnebidrag ved annen videreutdanning:

Foreldrene kan også pålegges å yte bidrag til annen videreutdanning. Det skal betydelig mer til for å kunne pålegge bidrag i disse tilfellene enn ved vanlig skolegang. Det må foretas en rimelighetsvurdering ut fra barnets evner og interesser, samt hvilke muligheter barnet har til å finansiere utdanningen på annen måte enn ved barnebidrag, for eksempel ved studielån. Når trygdekontoret vurderer om slikt bidrag skal gis, må det blant annet ta hensyn til den bidragsberettigedes alder. Jo eldre den bidragsberettigede er, desto sterkere krav må det stilles til vedkommende for selv å sørge for sitt underhold.

Når barnet har fylt 18 år, er hun eller han selv part i saken, jf. barneloven § 70 fjerde ledd. Det betyr at de selv må inngå avtale med forelderen eller sende søknad om barnebidrag til NAV.

Barneloven § 68:


§ 68. Kor lenge fostringsplikta varer.

Skyldnaden til foreldra etter §§ 66 og 67 varer til barnet er 18 år når ikkje anna er avtala eller fastsett etter paragrafen her.

Vil barnet etter fylte 18 år halde fram med slik skulegang som må reknast som vanleg, har det krav på pengetilskot for den tid skulegangen varer ved. Det skal fastsetjast ei tidgrense for krav på tilskot etter denne regelen.

Foreldra kan også påleggjast å yte tilskot til anna vidareutdanning dersom det er rimeleg etter interessene og givnaden til barnet, høvet til å skaffe seg midlar til vidareutdanninga på anna vis og tilhøva elles. Det skal fastsetjast ei tidgrense for krav på slike tilskot.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!