Barneloven § 69 med lovkommentar

Barneloven § 69 med lovkommentar

Barneloven § 69 regulerer forholdet mellom reglene om barnebidrag etter barneloven og barnevernloven. 


Dersom et barn er plassert utenfor hjemmet i medhold av barnevernloven, bortfaller barnebidrag som er fastsatt etter reglene i barneloven. Etter barneloven er det bostedsforelderen som har krav på å motta bidraget, mens etter barnevernloven er det kommunen som har krav på bidraget. Regelen skal sikre at en forelder ikke betaler bidrag til bostedsforelderen og kommunen samtidig.

Dersom barnet på et senere tidspunkt blir tilbakeført til bostedsforelderen, må foreldrene inngå en ny avtale om barnebidrag, eller de må få NAV til å fastsette bidraget.

Barneloven § 69:


§ 69. Tilhøvet mellom reglane om fostringsplikt etter barnelova og barnevernloven

Fostringstilskot som er fastsette etter lova her fell bort frå det tidspunktet tilskot kan fastsetjast etter barnevernloven § 9-2.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.