Barneloven § 70 med lovkommentar

Barnelova paragraf 70 med lovkommentar

Barneloven § 70 oppstiller regler for beregning av barnebidrag. Reglene gjelder med mindre foreldrene selv kommer frem til en avtale om bidragets størrelse. Regler for beregning av barnebidrag er nærmere fastsatt i barnebidragsforskriften. 


Foreldrene fastsetter bidraget

Utgangspunktet etter bestemmelsen er at foreldrene selv kan avtale størrelsen på barnebidraget. Foreldrene kan ikke avtale at den som barnet ikke bor fast hos ikke skal betale bidrag.

NAV fastsetter bidraget

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan de kreve at bidragsfogden (NAV) fastsetter bidraget.

Retten fastsetter bidraget

Retten kan fastsette størrelsen på barnebidraget i forbindelse med en ekteskapssak for domstolene, eller en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Forutsetningen er at én av foreldrene krever det.

Retten kan videre avgjøre spørsmål om barnebidrag, når NAV henviser partene til domstolen. Forutsetningen er at det ut fra sakens karakter er mer hensiktsmessig at saken behandles av en domstol. NAV kan ikke henvise partene til domstolen dersom NAV av eget tiltak skal fastsette bidraget.

Når foreldrene ikke har inngått avtale om barnebidrag

NAV skal av eget tiltak fastsette barnebidraget, dersom foreldrene ikke bodde sammen på tidspunktet barnet ble født, og ikke har inngått avtale om barnebidrag. Dette vil typisk være tilfellet i saker når barnet har bodd alene sammen med mor siden fødselen. Det er barnet som har rett på barnebidraget. Foreldrene kan derfor ikke bestemme på vegne av barnet at far ikke skal betale barnebidrag.

Øvrige offentlige ytelser

Mottar den forelderen som har plikt til å betale barnebidrag forsørgertillegg fra Forsvaret, skal NAV av eget tiltak fastsette barnebidrag for barnet. Bidraget fastsettes for den tiden den bidragspliktige mottar ytelsene. Bestemmelsen gjelder kun forsørgertillegg under avtjening av førstegangstjenesten eller siviltjenesten. Det samme gjelder dersom forelderen som har plikt til å betale barnebidrag mottar andre offentlige ytelser som skal bidra til forsørgelsen av barnet.

Opplysningsplikt

For at bidraget skal bli fastsatt på riktig måte, har foreldrene plikt til å opplyse om arbeid, utdanning, inntekt og formue. Dersom foreldrene ikke overleverer informasjonen frivillig, kan NAV eller retten innhente de nødvendige opplysninger fra arbeidsgiver, forsikringsselskaper mv. Dette gjelder uavhengig av om instansene egentlig har taushetsplikt.

Dersom det skal fastsettes bidrag for barn over 18 år, kan NAV kreve opplysninger fra skolen der eleven går. De kan kreve opplysninger om vedkommende har begynt skolegangen, om hun eller han er underveis i utdanningen, eller om utdanningen er avsluttet. Videre kan de kreve informasjon om elevens faglige progresjon. Disse opplysningene er nødvendige for å avgjøre når bidragsplikten opphører.

Barneloven § 70:


§ 70. Korleis fostringstilskotet vert fastsett.

Foreldra kan gjere avtale om fostringstilskot til barnet.

Dersom dei ikkje vert samde, kan kvar av dei krevje at tilskotsfuten tek avgjerd om tilskotet. Dette kan dei gjere jamvel om dei opphavleg har gjort avtale om tilskotet, men slik at løpande tilskot berre skal endrast dersom reglane i lova vil medføre ei endring på meir enn 12 prosent. Departementet kan gje forskrift om gebyr der tilskotsfuten tek avgjerd om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

Spørsmålet skal likevel avgjerast av domstolane

a) når nokon av foreldra bed om at det vert gjort i samband med ekteskapssak eller rettssak om foreldreansvar, om kven barnet skal bu saman med eller om samværsrett,
b) når tilskotsfuten viser partane til domstolane, fordi det er meir tenleg etter den karakter saka har.

Når det gjeld tilskot etter § 68 andre og tredje stykket til barn som har fylt 18 år, er det barnet sjølv som gjer avtale eller er part i saka.

Dersom foreldra ikkje lever saman når barnet vert født, og dei ikkje har gjort avtale om tilskotet, skal tilskotsfuten av eige tiltak fastsetje fostringstilskot til barnet.

Får den tilskotspliktige forsytartillegg frå Forsvaret i samband med avtening av førstegangsteneste eller sivilteneste, eller har rett til anna yting frå det offentlege der barnetillegg er ein del av stønaden, kan tilskotsfuten av eige tiltak fastsetje fostringstilskot til barnet for den tida slikt tillegg vert utbetalt.

Foreldra har plikt til å opplyse det organet som skal handsame fastsetjinga av tilskotet, om kva arbeid, utdanning, inntekt og formue dei har, og elles om alt anna som kan ha noko å seie for fastsetjinga av fostringstilskotet. For å fastsetje tilskotet kan organet utan omsyn til teieplikta krevje dei opplysningane som trengst frå arbeidsgjevarar, likningsstell, arbeids- og velferdsetaten og forsikringsselskap, bankar og andre som forvarer eller forvaltar formueverdiar. For å fastsetje tilskot etter at barnet har fylt 18 år, kan organet utan omsyn til teieplikta krevje opplysningar frå utdanningsinstitusjonar om skulegangen er i gang, held fram eller er avslutta og om fagleg progresjon.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!