Barneloven § 71 med lovkommentar

Barnelova paragraf 71 med lovkommentar

Barneloven § 71 oppstiller regler for hvordan barnebidraget skal beregnes. Barnebidragets størrelse varierer med barnets alder, og foreldrenes inntekt. 


NAV skal fastsette barnebidrag til forsørgelse av barnet etter barnets alder. Når barnet går over i en ny aldersklasse, skal NAV av eget tiltak regulere størrelsen på barnebidraget. Bidragsforskriften § 3 deler barn inn i fire aldersgrupper:

 • 0-5 år
 • 6-10 år
 • 11-14 år
 • 15-18 år

Utgiftene skal deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres. Utgiftene omfatter forbruksutgifter, boutgifter og utgifter til barnepass, jf. bidragsforskriften § 3. Foreldrenes inntekt beregnes ut fra personinntekt og nettokapitalinntekt som overstiger kr 10 000,- per år. Dersom bostedsforelderen mottar kontantstøtte, utvidet barnetrygd eller småbarnstillegg, skal dette regnes med i forelderens inntektsgrunnlag.

Barnebidraget skal ikke settes så høyt at den bidragspliktige ikke greier å dekke utgiftene til sitt eget underhold. NAV skal derfor foreta en vurdering av forelderens bidragsevne.

Når den bidragspliktige har samvær med barnet

Dersom den bidragspliktige forelderen har samvær med barnet, skal bidraget som en hovedregel reduseres, slik at det tas høyde for at samværsforelderen dekker utgifter til forsørgelse av barnet under samvær. Bidragsforskriften oppstiller fire samværsklasser. Hvor stort fradraget blir, avhenger av hvilken samværsklasse samværsavtalen faller inn under.

Når barnet har delt fast bosted

Dersom barnet har delt fast bosted, legger loven til grunn at foreldrene i utgangspunktet har like store utgifter til forsørgelse av barnet. NAV kan likevel bestemme at én av foreldrene skal betale særtilskudd, dersom det oppstår kostnader som ikke omfattes av de vanlige utgiftene til underhold. Dette kan for eksempel være utgifter til tannregulering.

Dersom det er en skjevhet i inntektsforholdet mellom foreldrene, kan den som tjener mest måtte betale mer av utgiftene til underhold av barnet. Dette er fordi utgiftene til barnet skal deles forholdsmessig etter foreldrenes inntekt.

Barneloven § 71:


§ 71. Offentleg utmåling av fostringstilskot

Tilskotsfuten skal fastsetje tilskotet slik at fastsette utlegg til forsyting av barnet etter barnet sin alder (underhaldskostnadene) vert delte mellom foreldra etter storleiken på inntekta deira. Tilskotet skal likevel ikkje fastsetjast til eit høgare tilskot enn at tilskotspliktige har att fastsette midlar til eige underhald mv. (bidragsevnevurderinga). Tilskotet skal som hovudregel reduserast for munnleg eller skriftleg avtalt eller offentleg fastsett samvær. Har foreldra avtala delt bustad etter lova § 36, gjeld særskilte reglar.

Tilskotsfuten skal av eige tiltak regulere fostringstilskotet når barnet går over til ei ny aldersgruppe om ikkje anna er fastsett i forskrift etter tredje ledd.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om utmåling av fostringstilskot etter lova her.

Les om samværsrett her

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!