Barneloven § 72 med lovkommentar

Barneloven § 72 med lovkommentar

Barneloven § 72 oppstiller regler som gjør at man kan kreve barnebidrag tilbake i tid.


Bestemmelsen oppstiller en absolutt frist for hvor langt tilbake i tid barnebidrag kan kreves. Den absolutte fristen er tre år fra da kravet ble fremsatt for NAV eller domstolen. Dersom NAV eller domstolen skal fastsette barnebidrag for mer enn ett år tilbake i tid, må den som fremsetter kravet ha en særlig grunn for at det tok så lang tid å fremme kravet.

Det følger av forarbeidene at det i slike tilfeller skal foretas en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Bakgrunnen for at det tok så lang tid å fremme kravet er her et sentralt moment ved vurderingen.

Bestemmelsen gjelder kun når det er NAV eller domstolen som skal fastsette bidraget. Foreldrene står fritt til avtale at bidrag skal betales for lengre tid tilbake enn det som følger av bestemmelsen.

Barneloven § 72:


§ 72. Fastsetjing av tilskot for tid som har gått.

Det kan fastsetjast fostringstilskot også for tid som har gått, men likevel ikkje for lengre tid enn tre år før kravet vart sett fram for avgjerdsorganet. Skal fastsetjing skje for meir enn eitt år attende, er det eit vilkår at parten har hatt særleg grunn for forseininga med å setje fram kravet.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.