Barneloven § 73 med lovkommentar

Barnelova paragraf 73 med lovkommentar

Barneloven § 73 bestemmer at barnebidrag skal indeksreguleres. Det betyr at barnebidraget skal justeres i tråd med prisveksten i samfunnet.


Barnebidraget skal reguleres i tråd med konsumprisindeksen, slik at barnebidraget øker i tråd med økte levekostnader. Bestemmelsen åpner også for at foreldrene kan avtale at barnebidraget ikke skal indeksreguleres. Dette kan være aktuelt dersom bidragsforelderen har lav inntekt, og man ikke kan regne med at inntekten vil øke i tråd med den øvrige lønnsveksten i samfunnet.

Barnebidraget skal reguleres hver år ut fra endringene i konsumprisindeksen for januar måned. Reguleringen gjelder bare for bidragsterminer som forfaller i juni eller senere samme år.

Bidraget skal rundes av til nærmeste hele kr 10 for barnebidrag som er fastsatt per måned eller for et lengre tidsrom. Bidrag som er fastsatt for kortere tid enn én måned, rundes av til nærmeste kr 2,50. Dette følger av forskrift om indeksregulering av underholdsbidrag til barn § 3.

Barneloven § 73:


§ 73. Indeksregulering av fostringstilskot.

Alle faste fostringstilskot til barn skal indeksregulerast etter reglane i denne paragrafen dersom ikkje anna er fastsett i avgjerda eller avtalen.

Indeksreguleringa gjeld også for beløpet som er fastset etter lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) § 5 første stykket.

Reguleringa er knytta til endringane i konsumprisindeksen frå Statistisk sentralbyrå. Tilskota skal regulerast kvart år ut i frå endringa i konsumprisindeksen for januar månad i høve til indeksen ved førre regulering. Kvar regulering gjeld berre for tilskotsterminar som forfell i juni eller seinare.

Tilskota skal regulerast med den prosentsats som konsumprisindeksen er endra med, rekna ut på næraste tidel. Tilskotssummen vert avrunda til næraste heile ti kroner.

Tilskotsfuten reknar om tilskot som skal krevjast inn etter lova om innkrevjing av fostringstilskot.

Departementet kan gje forskrifter om gjennomføring og utfylling av reglane i paragrafen her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!