Barneloven § 74 med lovkommentar

Barnelova paragraf 74 med lovkommentar

Barneloven § 74 regulerer adgangen til å regulere størrelsen på barnebidrag som allerede er fastsatt. Det er foreldrene som kan kreve at bidraget skal endres.


Når kan bidraget endres?

Dersom NAV eller domstolen har fastsatt størrelsen på barnebidraget, kan størrelsen på bidraget bare endres dersom særlige grunner tilsier det. Særlige grunner vil typisk være at de økonomiske forholdene til bidragsmottakeren eller den bidragspliktige har endret seg. Ikke enhver endring i foreldrenes økonomiske situasjon utgjør en særlig grunn. Det følger av bidragsforskriften § 12, at bidraget bare skal endres hvis endringen er på mer enn 12 %. Beregningen skjer ut fra reglene i bidragsforskriften.

Bidrag som er betalt, eller skulle vært betalt da kravet om endring av bidraget ble fremsatt, kan settes ned eller opp, eller ettergis. Bidraget kan kun ettergis dersom sterke grunner taler for det. Dersom det blir bestemt at bidrag som allerede er betalt skal settes ned, skal private og offentlige krav i bidraget for perioden som endringen gjelder, fastsettes på nytt etter det nye bidraget.

Hvem kan bestemme at bidraget skal endres?

Det er i utgangspunktet NAV som kan bestemme at bidraget skal endres. Dersom krav om endring av barnebidraget fremsettes i en ekteskapssak eller sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær, kan retten endre bidraget. Det samme gjelder dersom NAV henviser partene til domstolen, fordi de mener retten er bedre egnet til å treffe en avgjørelse i saken ut fra sakens karakter. Dette følger av barneloven § 70 andre og tredje ledd.

Barneloven § 74:


§ 74. Særskilt endring av fastsett tilskot.

Tilskot som er fastsett av administrativt organ eller domstol, kan krevjast endra dersom særlege grunnar talar for det. Departementet kan i forskrift gje utfyllande reglar om slik endring.

Også tilskot som er eller skulle ha vore betalt då kravet om endring vart framsett, kan setjast ned, setjast opp eller ettergjevast dersom sterke grunnar talar for det. Departementet kan i forskrift gje utfyllande reglar om ettergjeving av slik gjeld. Reglane i § 72andre punktum gjeld tilsvarande.

Vert det teke avgjerd om å setje ned tilskot som alt skulle vere betalt, skal private og offentlege krav i tilskotet for perioden som endringa gjeld, fastsetjast på nytt under omsyn til den nye tilskotssatsen.

Reglane i § 70 andre og tredje stykket gjeld tilsvarande om kven det høyrer under å ta avgjerd om særskilt endring.

Reglane i § 70 sjette stykket om at tilskotsfuten kan fastsetje fostringstilskot av eige tiltak gjeld tilsvarande ved endring av tilskot.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!