Barneloven § 75 med lovkommentar

Barnelova paragraf 75 med kommentarer

Barneloven § 75 regulerer forholdet mellom påstandene for foreldrenes begrunnelse om endring av barnebidrag etter § 74, og hva NAV eller domstolen kan bestemme. § 75 åpner for at NAV eller retten kan bestemme noe annet enn det som følger av foreldrenes påstander.


Dersom én eller begge foreldrene klager på en avgjørelse om fastsettelse av barnebidrag eller krever at bidraget endres, kan avgjørelsesorganet gå utenfor partenes påstander. De kan også endre andre tilskudd etter barneloven og ektefellebidrag til ektefelle, selv om ingen av partene har fremsatt krav om det.

Forholdsmessig beregning av bidraget ved førstegangsfastsettelse

I enkelte tilfeller kan NAV eller domstolen bestemme at bidrag skal fast settes samlet dersom den bidragspliktige har flere barn. Dette gjelder dersom:

 • Den bidragspliktige har flere barn og ikke full bidragsevne, eller
 • Den samlede bidragsplikten er høyere enn en viss prosent av inntekten, eller
 • Det er fastsatt bidrag etter barnevernloven § 9-2

Dette gjelder i alle typer saker der det fremsettes minst ett krav om førstegangsfastsettelse av barnebidrag, klage eller endring, eller der NAV av eget tiltak kan kreve barnebidrag. Denne regelen gjelder uavhengig av om den bidragspliktige har barn med én eller flere foreldre som har krav på bidrag. Hensynet bak bestemmelsen er at forelderen som skal betale bidrag, ikke skal måtte betale så mye at vedkommende får bidragsgjeld.

En forholdsmessig fastsetting av bidraget kan bare gjøres der endringen vil utgjøre mer enn 12 %.

Barneloven § 75:


 § 75. Tilhøvet mellom avgjerdsorgan og påstandar frå partane.

I klagesaker og i saker om endring av tilskot etter § 74 kan avgjerdsorganet gå utanfor det partane gjer påstand om. Avgjerdsorganet kan også endre andre tilskot etter barnelova og forsytingstilskot til ektemake endå om ingen av partane krev det.

Der tilskotspliktige med fleire barn ikkje har full tilskotsevne eller samla tilskotsplikt er høgare enn ein viss prosent av inntekta eller oppfostringstilskot er fastsett etter lov 17. juli 1992 nr. 100 § 9-2, kan avgjerdsorganet av eige tiltak foreta samla forholdsmessig fastsetjing av tilskota til barna. Dette gjeld i alle typar saker der det kjem minst eitt krav om førstegongsfastsetjing, klage eller endring eller der tilskotsfuten av eige tiltak kan ta opp eit krav. Regelen gjeld uavhengig av om tilskotspliktige har barn med same tilskotsmottakar eller fleire tilskotsmottakarar. Lova §§ 70 andre stykket og 74 første stykket gjeld tilsvarande. Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om samla forholdsmessig fastsetjing av tilskot.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!