Barneloven § 76 med lovkommentar

Barnelova paragraf 76 med lovkommentar

Barneloven § 76 gir NAV eller domstolen adgang til å fastsette midlertidig barnebidrag i enkelte tilfeller. Dersom saken haster, kan de treffe avgjørelsen uten at motparten får mulighet til å uttale seg. Motparten vil i de fleste tilfeller være forelderen som har plikt til å betale barnebidrag. 


Etter bestemmelsens første ledd kan NAV eller domstolen fastsette midlertidig bidrag. NAV eller retten trenger ikke å gi motparten mulighet til å uttale seg før de treffer en midlertidig avgjørelse. Hensynet bak regelen er at den som har krav på bidrag til forsørgelse av barnet, ikke skal måtte vente dersom saksbehandlingen tar lang tid. I tillegg vil en midlertidig fastsettelse kunne gi en indikasjon på omfanget av bidragsplikten.

Etter bestemmelsens andre ledd kan NAV eller domstolen treffe midlertidig avgjørelse om å sette ned barnebidraget, uten at motparten får seg. Bidraget kan bare reduseres hvis det er klart at vilkårene for nedsetting er tilstede. En av partene må fremsette krav om nedsetting, dersom NAV eller retten skal treffe en midlertidig avgjørelse om å redusere bidraget. Det vil som regel være den bidragspliktige som fremsetter krav om nedsetting.

Dersom NAV eller domstolen treffer en midlertidig avgjørelse om barnebidrag, får avgjørelsen virkning fra og med den måneden kravet om fastsettelse eller endring ble fremsatt. Dette gjelder uavhengig av om kravet ble satt frem tidlig eller sent i måneden. Bidraget kan innkreves straks, med mindre noe annet blir bestemt i avgjørelsen. Den midlertidige avgjørelsen opphører når NAV eller domstolen har truffet en endelig avgjørelse om barnebidrag.

Dersom det er retten som treffer en avgjørelse om midlertidig barnebidrag, treffes avgjørelsen ved kjennelse.

Barneloven § 76:


§ 76. Førebels avgjerd i tilskotssaker.

Tilskotsfuten kan utan opphald fatsetje eit førebels tilskot. Hastar det, kan slik avgjerd takast utan at motparten får seie si meining.

Tilskotsfuten kan etter krav ta førebels avgjerd om å setje ned tilskot utan at motparten får seie si meining. Dette gjeld dersom tilskotsfuten finn det klårt at vilkåra for det er til stades.

Førebels avgjerd etter første og andre stykket gjeld frå og med den månaden kravet om fastsetjing eller endring vart sett fram. Slik avgjerd kan fullførast straks om ikkje anna er fastsett, og gjeld berre til det ligg føre ei endeleg avgjerd i saka.

Når tilskotssaka skal avgjerast av retten, gjeld paragrafen her på tilsvarande måte. Førebels tilskot skal fastsetjast av retten i orskurd.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!