Barneloven § 77 med lovkommentar

Barneloven § 77 med lovkommentar

Barneloven § 77 gir partene rett til å klage på et vedtak om barnebidrag fra NAV. Klageretten gjelder ikke dersom bidraget er endret som følge av at barnet går inn i en ny aldersgruppe.


Foreldrene kan klage på vedtak om barnebidrag. Ankeinstansen er NAV Klageinstans i fylket der avgjørelsen ble truffet.

Forvaltningslovens regler om klage kommer til anvendelse. Det betyr blant annet at klagen må fremsettes senest tre uker etter at foreldrene fikk underretning vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

Dersom den bidragspliktige bor i utlandet, er det NAV Klageinstans Øst som skal behandle saken, jf. Rundskriv R55-02-B18.

Barneloven § 77:


§ 77. Klage

Avgjerd om fostringstilskot til barn fastsett av tilskotsfuten kan klagast inn for næraste overordna organ eller det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Klageretten gjeld ikkje avgjerd som berre gjeld regulering ved overgang til ny aldersgruppe etter § 71 andre stykket.

 

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.