Barneloven § 77 med lovkommentar

Barnelova paragraf 77 med lovkommentar

Barneloven § 77 gir partene rett til å klage på et vedtak om barnebidrag fra NAV. Klageretten gjelder ikke dersom bidraget er endret som følge av at barnet går inn i en ny aldersgruppe.


Foreldrene kan klage på vedtak om barnebidrag. Ankeinstansen er NAV Klageinstans i fylket der avgjørelsen ble truffet.

Forvaltningslovens regler om klage kommer til anvendelse. Det betyr blant annet at klagen må fremsettes senest tre uker etter at foreldrene fikk underretning vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

Les om klage ved boligkjøp.

Dersom den bidragspliktige bor i utlandet, er det NAV Klageinstans Øst som skal behandle saken, jf. Rundskriv R55-02-B18.

Barneloven § 77:


§ 77. Klage

Avgjerd om fostringstilskot til barn fastsett av tilskotsfuten kan klagast inn for næraste overordna organ eller det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Klageretten gjeld ikkje avgjerd som berre gjeld regulering ved overgang til ny aldersgruppe etter § 71 andre stykket.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!