Barneloven § 78 med lovkommentar

Barnelova paragraf 78 med lovkommentar

Barneloven § 78 oppstiller regler for innkreving av barnebidrag, dersom den bidragspliktige forelderen ikke betaler.


Dersom den bidragspliktige ikke betaler, skal Innkrevingssentralen kreve inn pengene etter reglene i bidragsinnkrevingsloven. Hovedregelen er at innkreving skal skje, dersom en av partene fremsetter krav om det, jf. bidragsinnkrevingsloven § 5.

Tvangsgrunnlag

En avgjørelse om barnebidrag truffet av NAV eller domstolen, er tvangsgrunnlag. Det samme er en skriftlig avtale mellom foreldrene. Det betyr at namsmannen kan trekke den bidragspliktige i lønn, eller ta dekning i andre verdier for å få dekket bidragskravet.

Når kan bidraget kreves inn?

Innkreving kan først skje når kravet er forfalt. Barnebidrag skal betales forskuddsvis hver måned innen en bestemt frist. Det betyr at kravet kan tvangsfullbyrdes, dersom det ikke er betalt til fastsatt tid. Dersom den bidragspliktige ikke betaler ved forfall, kan Innkrevingssentralen trekke vedkommende i lønn, jf. bidragsinnkrevingsloven § 11. Har en av partene klaget eller anket en avgjørelse om barnebidrag, kan kravet tvangsfullbyrdes selv om saken ikke er endelig avgjort.

Loven oppstiller en oppfyllelsesfrist på tre dager etter at kravet er forfalt. Innkrevingssentralen må derfor vente tre dager etter forfall før de kan trekke vedkommende i lønn, eller på annen måte kreve inn pengene.

Dersom foreldrene har inngått en skriftlig avtale om barnebidrag, er avtalen kun tvangsgrunnlag etter reglene i bidragsinnkrevingsloven, og ikke etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Dette er fordi det kreves noe mer enn en skriftlig inngått avtale for at avtalen skal være tvangsgrunnlag etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Motregning

Dersom den bidragspliktige allerede har betalt et krav som senere har blitt redusert, kan vedkommende kreve motregning.

Eksempel: Dersom den bidragspliktige tidligere har betalt kr 10 000-, for mye i barnebidrag, og får et nytt krav mot seg på kr 12 000,-, kan han kreve at de kr 10 000,- trekkes fra lønnstrekket. Det nye kravet som går til lønnstrekk vil da være på kroner 2 000,-.

Barneloven § 78:


§ 78. Gjennomføring av avgjerder om tilskot og gebyr. Tvangsgrunnlag.

Fostringstilskot krevjast inn av Innkrevjingssentralen for fostringstilskot etter reglane i bidragsinnkrevjingslova.

Avgjerd i tilskotssak er tvangsgrunnlag for utlegg. Avgjerda har rettsverknader og kan fullførast før ho er endeleg, om ikkje anna er fastsett. Oppfyllingsfristen er tre dagar, om ikkje annan frist er fastsett.

Ei skriftleg avtale om tilskot er tvangsgrunnlag for utlegg når tilskot etter avtala vert kravd inn etter reglane i bidragsinnkrevjingslova. Det same gjeld ei avgjerd om gebyr som nemnd i § 70 andre stykket.

Vert tilskot som er gjort opp, sett ned etter § 70 andre stykket, § 74 eller § 76 eller etter klage, kan den tilskotspliktige krevje at Innkrevjingssentralen for fostringstilskot gjer frådrag i pålagt lønnstrekk m.m. på den måten og for dei terminane som sentralen finn rimeleg.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!