Barneloven § 79 med lovkommentar

Barneloven § 79 med lovkommentar

Enkelte barn har krav på bidragsforskudd fra det offentlige. Retten til bidragsforskudd reguleres i en egen lov – forskotteringsloven.


Hvilke barn har krav på bidragsforskudd?

Barn under 18 år som ikke bor sammen med begge foreldrene sine kan ha krav på bidragsforskudd. Det er et krav om at barnet er bosatt og oppholder seg i Norge. Bidraget utbetales av folketrygden. Bidragsforskuddet skal sikre at barnet får utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige hver måned til forsørgelse av barnet.

Bidragsforskuddet skal fungere som en erstatning for barnebidrag, dersom den bidragspliktige forelderen ikke betaler. Det betyr at bidragsforskudd ikke kommer i tillegg til barnebidrag, med mindre barnebidraget som NAV har fastsatt er mindre enn bidragsforskuddet. Da kan barnet ha krav på bidragsforskudd, slik at den totale summen tilsvarer satsen på bidragsforskuddet.

Vilkår for å få bidragsforskudd

Loven oppstiller visse krav for at et barn skal ha rett på bidragsforskudd. Dersom foreldrene har inngått en avtale om barnebidrag, eller NAV eller domstolen har truffet en beslutning om bidrag, må bidraget kreves inn av Innkrevingssentralen.

For å få bidragsforskudd, må bostedsforelderen fremsette krav om det. Bidragsforskudd utbetales ikke automatisk, slik som enkelte andre offentlige ytelser. Størrelsen på bidraget avhenger av bostedsforelderens inntekt.

Unntak fra retten til bidragsforskudd

Forskotteringsloven oppstiller noen unntak fra retten til bidragsforskudd.

  • Dersom forelderen som skal motta bidraget på vegne av barnet tjener mer enn 320 ganger forhøyet bidragsforskudd. Per 1. juli 2018 er beløpet på kroner 502 400,-.
  • Retten til bidragsforskudd bortfaller når barnet fyller 18 år.
  • Barnet er under barnevernets omsorg.

Barneloven § 79:


§ 79. Forskot på tilskot.

Om utbetaling av forskot på tilskot gjeld reglane i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven).

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.