Barneloven § 80 med lovkommentar

Barnelova paragraf 80 med kommentarer

Barneloven § 80 regulerer retten til å få tilbakebetalt barnebidrag, dersom farskapet til barnet blir endret.


Dersom den som var oppført som far til barnet har betalt barnebidrag, og senere blir fritatt for farskapet, kan han kreve pengene tilbake fra folketrygden.

Beløpet som skal tilbakebetales skal indeksreguleres i tråd med konsumprisindeksen fra det tidspunktet bidraget ble betalt og til det blir betalt tilbake. Det er bare bidrag som er fastsatt av NAV, retten eller i avtale mellom foreldrene som kan kreves tilbake. Andre utgifter vedkommende har hatt til forsørgelse av barnet, kan ikke kreves tilbake.

Skattefradraget den tidligere faren har fått, skal trekkes fra indeksreguleringen. Fordelen skal settes til 20 %.

Kravet om tilbakebetaling kan falle bort eller reduseres. Vilkåret er at faren ikke hadde rimelig grunn til å erkjenne eller erklære farskap for barnet, eller han burde reist endringssak tidligere.

Dersom en mann som har blitt pålagt bidragsplikt, men ikke farskap for barnet, kan han kreve pengene tilbakebetalt. Forutsetningen er at det foreligger en DNA-analyse som viser at han ikke er far til barnet. Det tas her sikte på situasjoner hvor det var vanskelig å avgjøre hvem som er far til barnet, for eksempel fordi mor har hatt samleie med to ulike menn innenfor tidsrommet hvor barnet ble unnfanget.

Pengene kan kun kreves tilbakebetalt fra folketrygden. Det betyr at den som tidligere var registeret som far, ikke kan kreve pengene av barnet, barnets mor eller faren til barnet.

Barneloven § 80:


§ 80. Tilbakesøking av fostringstilskotet når farskapen vert endra

Vert nokon som har betalt pålagt eller avtala fostringstilskot til eit barn, seinare friteken for farskapen til barnet, kan han krevje summen betalt attende frå folketrygda. Summen skal indeksregulerast i samsvar med konsumprisindeksen frå Statistisk sentralbyrå frå tilskotet vart betalt, og til det vert betalt attende. Ei indeksregulering skal likevel først gjerast etter at det er teke omsyn til frådraga den frikjende faren tidlegare har fått i skattefastsetjinga si for betalt tilskot. Fordelen av det tidlegare frådraget i skattefastsetjinga skal setjast til 20 prosent. Kravet kan setjast ned eller falle bort dersom det er klart at han ikkje hadde rimeleg grunn til å vedgå eller erklære farskapen, eller at han burde ha reist sak til endring tidlegare.

Ein mann som er pålagd fostringsplikt, men ikkje farskap, kan krevje pengane betalte attende frå folketrygda dersom ein DNA-analyse viser at han ikkje kan vere far til barnet. Første stykket gjeld tilsvarande så langt det passar.

Den som vert friteken for farskapen, kan ikkje søkje pengane attende frå barnet sjølv, frå mora eller frå den verkelege faren til barnet.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om tilbakesøking av fostringstilskot etter lova her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!