Barneloven § 83 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 83a med kommentarer

Barneloven § 83 a regulerer utveksling av taushetsbelagte opplysninger mellom NAV og myndigheter i utlandet. Informasjonsutveksling kan bare skje dersom det følger av avtale med den aktuelle staten.


Bestemmelsen regulerer utveksling av informasjon mellom Norge og andre stater i forbindelse med en sak om barnebidrag.

Dersom Norge har inngått en avtale om informasjonsutveksling med hjemmel i barneloven § 85 andre ledd eller bidragsinnkrevingsloven § 2, kan NAV uten hinder av opplysningsplikten gi andre medlemsland opplysninger om identitet, adresse eller inntekts- og formuesforhold for partene i en sak om barnebidrag.

Bestemmelsen tar sikte på å øke samarbeidet mellom stater i saker om barnebidrag der én av partene har tilknytning til utlandet. Informasjonsutveksling kan skje på alle stadier av saken.

Barneloven § 83 a:


§ 83 a. Henting og utlevering av opplysningar etter avtale med framand stat

Når avtaler med framand stat med heimel i § 85 andre stykket i lova her eller i bidragsinnkrevingsloven § 2 har reglar om utveksling av informasjon, kan Arbeids- og velferdsetaten utan hinder av teieplikt gi andre medlemsland opplysningar om identitet, adresse eller inntekts- og formuestilhøve for partane i ei bidragssak, eventuelt etter at opplysningane er henta etter § 70 sjuande stykket i lova her eller etter bidragsinnkrevingsloven kapittel 3.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!