Barneloven § 83 a med lovkommentar

Barneloven § 83 a med lovkommentar

Barneloven § 83 a regulerer utveksling av taushetsbelagte opplysninger mellom NAV og myndigheter i utlandet. Informasjonsutveksling kan bare skje dersom det følger av avtale med den aktuelle staten.


Bestemmelsen regulerer utveksling av informasjon mellom Norge og andre stater i forbindelse med en sak om barnebidrag.

Dersom Norge har inngått en avtale om informasjonsutveksling med hjemmel i barneloven § 85 andre ledd eller bidragsinnkrevingsloven § 2, kan NAV uten hinder av opplysningsplikten gi andre medlemsland opplysninger om identitet, adresse eller inntekts- og formuesforhold for partene i en sak om barnebidrag.

Bestemmelsen tar sikte på å øke samarbeidet mellom stater i saker om barnebidrag der én av partene har tilknytning til utlandet. Informasjonsutveksling kan skje på alle stadier av saken.

Barneloven § 83 a:


§ 83 a. Henting og utlevering av opplysningar etter avtale med framand stat

Når avtaler med framand stat med heimel i § 85 andre stykket i lova her eller i bidragsinnkrevingsloven § 2 har reglar om utveksling av informasjon, kan Arbeids- og velferdsetaten utan hinder av teieplikt gi andre medlemsland opplysningar om identitet, adresse eller inntekts- og formuestilhøve for partane i ei bidragssak, eventuelt etter at opplysningane er henta etter § 70 sjuande stykket i lova her eller etter bidragsinnkrevingsloven kapittel 3.

 

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.