Barneloven § 83 b med lovkommentar

Barneloven § 83 b med lovkommentar

Barneloven § 83 b regulerer muligheten for å få tvangsfullbyrdet en avtale om barnebidrag i Norge, selv om den er inngått i utlandet.


Avtaler om barnebidrag mellom foreldre som er inngått i utlandet, kan tvangsfullbyrdes i Norge. Forutsetningen er at Norge og staten partene har inngått avtalen i har en felles overenskomst, for eksempel Haagkonvensjonen 2007.

Forelderen som vil ha avtalen tvangsfullbyrdet må sende avtalen til Innkrevingssentralen for godkjenning. Innkrevingssentralen skal kontrollere at vilkårene for innkreving av barnebidrag etter norsk rett er oppfylt. Dersom vilkårene er oppfylt, skal Innkrevingssentralen godkjenne avtalen. De skal også gi skriftlig beskjed om at avtalen er godkjent og har tvangskraft i Norge.

Barneloven § 83 b:


§ 83 b. Godkjenning av private avtaler for innkrevjing i utlandet

Når ein part med heimel i ei avtale med framand stat ber om innkrevjing av ei avtale om tilskot etter § 70 første stykket, skal avtala sendast Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav for godkjenning. Sentralen skal kontrollere at vilkåra for innkrevjing av avtala etter norske reglar er oppfylte. Om vilkåra er oppfylte, skal sentralen godkjenne avtala og gi skriftleg fråsegn om at avtala er godkjent og tvangskraftig i Noreg.

 

 

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.