Barneloven § 84 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 84a med lovkommentar

Barneloven § 84 a oppstiller regler for lovvalget i saker om foreldreansvar, der barnet tidligere hadde vanlig bosted i en annen stat. 


Bestemmelsens første ledd slår fast at reglene om foreldreansvar gjelder for barn som har vanlig bosted i Norge. De gjelder altså ikke for barn som ikke har vanlig bosted i Norge.

Bestemmelsens andre ledd gjelder for barn som hadde vanlig bosted i et annet land, før barnet fikk vanlig bosted i Norge. Dersom en forelder har foreldreansvar eller tilsvarende myndighetsforhold etter loven i en stat der barnet tidligere hadde vanlig bosted, skal dette legges til grunn i Norge, når det følger Haagkonvensjonen 1996 artikkel 16 nr. 3.

Etter Haagkonvensjonen artikkel 16 nr. 3 skal foreldremyndighet som foreligger etter loven i staten der barnet har vanlig bosted, bestå etter at barnet endrer vanlig bosted til en annen stat.

I Haagkonvensjonen 1996 faller foreldreansvar og tilsvarende myndighetsforhold under begrepet «foreldremyndighet». Foreldremyndighet er i Haag 1996 artikkel 1 nr. 2 definert som «foreldreansvar eller tilsvarende myndighetsforhold som er bestemmende for rettigheter og ansvar foreldre, verger eller andre rettslige representanter har med hensyn til barnets person eller dets formue».

Dersom det foreligger en utenlandsk avgjørelse om foreldreansvar, fast bosted, flytting med barnet eller samvær, skal denne ikke uten videre legges til grunn i Norge. Avgjørelsen kan bare legges til grunn i Norge direkte i kraft av loven, hvis Norge har inngått en avtale med den aktuelle staten om anerkjennelse av rettsavgjørelser om foreldreansvar mv. Dette følger av barneloven § 84 b.

§ 84 a tredje ledd regulerer når en forelder som ikke hadde foreldreansvar for barnet før barnet flyttet til Norge, kan få foreldreansvaret etter reglene i barneloven. Forutsetningen er at forelderen har vanlig bosted i Norge. Tredje ledd er ikke en lovvalgsregel, men er tatt inn i bestemmelsen av pedagogiske hensyn, jf. Prop.102 LS (2014-2015) side 116.

Barneloven § 84 a:


§ 84 a. Lovvalet for foreldreansvar etter lova mv.

Reglane i §§ 34 og 35 gjeld for barn som har vanleg bustad i Noreg. Det same gjeld § 39 om avtalar.

Foreldreansvar eller tilsvarande myndigheitsforhold etter lova i ein stat der barnet tidlegare hadde vanleg bustad, skal leggjast til grunn i Noreg når dette følgjer av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn artikkel 16 nr. 3. Dette gjeld likevel ikkje dersom det ligg føre ei utanlandsk avgjerd som skal godkjennast etter § 84 b.

Når eit barn får vanleg bustad i Noreg, og tidlegare hadde vanleg bustad i ein annan stat, kan ein forelder som ikkje har foreldreansvar etter andre stykket, berre tildelast foreldreansvar for barnet i kraft av barnelova dersom forelderen har vanleg bustad i Noreg.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!