Barneloven § 84 b med lovkommentar

Barnelova paragraf 84b med lovkommentar

Barneloven § 84 b regulerer når en utenlandsk avgjørelse om foreldreansvar, flytting med barnet til utlandet, fast bosted og samvær kan anerkjennes i Norge.


Dersom en avgjørelse om foreldreansvar eller tilsvarende myndighetsforhold, flytting med barnet ut av landet, fast bosted og samvær skal anerkjennes i Norge, må Norge ha inngått en avtale med den aktuelle staten om anerkjennelse av slike rettsavgjørelser. Dersom Norge og den aktuelle staten har inngått en avtale om anerkjennelse, skal avgjørelsen legges til grunn i Norge direkte i kraft av loven. Med direkte i kraft av loven, menes at avgjørelsen skal legges uprøvd til grunn av norske myndigheter. Det er ikke nødvendig å ta rettslige skritt for at avgjørelsen skal få virkning i Norge.

I Haagkonvensjonen 1996 faller foreldreansvar og tilsvarende myndighetsforhold under begrepet «foreldremyndighet». Foreldremyndighet er i Haag 1996 artikkel 1 nr. 2 definert som «foreldreansvar eller tilsvarende myndighetsforhold som er bestemmende for rettigheter og ansvar foreldre, verger eller andre rettslige representanter har med hensyn til barnets person eller dets formue».

Norge har ved ratifisering av Haagkonvensjonen 1996 bundet seg til å anerkjenne avgjørelser om foreldreansvar og tilsvarende myndighetsforhold, fra de øvrige konvensjonsstatene.

Rettsavgjørelser fra en ikke-konvensjonsstat vil ikke uten videre ha rettsvirkninger i Norge. Partene må da reise sak for retten. Retten vil ta stilling til om rettsavgjørelsen skal få virkning i Norge.

Barneloven § 84 b:


§ 84 b. Godkjenning av utanlandsk avgjerd om foreldreansvar mv.

Avgjerd om foreldreansvar eller tilsvarande myndigheitsforhold, flytting med barnet ut av landet, kven barnet skal bu fast saman med eller samvær skal berre leggjast til grunn i Noreg direkte i kraft av lova når dette følgjer av overeinskomst med annan stat.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!