Barneloven § 84 med lovkommentar

Barneloven § 84 med lovkommentar

Barneloven § 84 regulerer hvilket lands rett som kommer til anvendelse når norske myndigheter har jurisdiksjon i en sak etter barneloven §§ 81-83.


Når norske domstoler eller norsk forvaltning har myndighet til å treffe avgjørelse i en sak etter barneloven §§ 81-83, er hovedregelen at avgjørelsen skal treffes etter norske regler. Dette gjelder med mindre noe annet følger av overenskomst mellom Norge og en annen stat.

Haagkonvensjonen 1996 og Nordisk familierettslig konvensjon har regler om lovvalg på enkelte områder. Hovedregelen i Haagkonvensjonen 1996 er at domstolen eller forvaltningen anvender retten i sitt eget land. Dette er også hovedregelen i nordisk familierettslig konvensjon jf. § 9 første ledd.

Barneloven § 84:


§ 84. Lovvalet.

Saker som høyrer under norsk avgjerdsmakt etter §§ 81 til 83, skal avgjerast etter norsk rett, med mindre anna følgjer av overeinskomst med annan stat.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.