Barneloven § 85 a med lovkommentar

Barneloven § 85 a

Barneloven § 85 a ble føyd til ved endringslov, og trådte i kraft 22. juni 2018. Bestemmelsen regulerer unntak fra folkeregistermyndighetens taushetsplikt når opplysningene er nødvendige for utføringen av oppgaver etter barneloven. 


Det følger av forarbeidene, Prop.86 LS (2017-2018) side 47, at det i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye folkeregisterloven, må følge uttrykkelig av den enkelte lov at det kan gjøres unntak fra folkeregistermyndighetens taushetsplikt. Dette er bakgrunnen for tilføyelsen av § 85 a.

Folkeregistermyndigheten har i utgangspunktet taushetsplikt om en rekke personlige forhold. Denne taushetsplikten gjelder ikke hvis opplysningene er nødvendige for at domstolen eller andre instanser skal kunne utføre sine oppgaver etter reglene i barneloven. Etter § 85 a gjelder denne begrensingen i taushetsplikten generelt, slik at det gjøres unntak fra taushetsplikten i alle tilfeller hvor opplysningene er nødvendige.

Barneloven § 85 a:


§ 85 a. Innhenting av opplysingar frå Folkeregisteret

Folkeregistermyndigheita skal, utan hinder av teieplikt, gje dei opplysingane som er naudsynte for utføring av oppgåver etter lova her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!