Barneloven § 85 med lovkommentar

Barnelova paragraf 85 med lovkommentar

Barneloven § 85 regulerer når farskap eller medmorskap som er fastsatt i utlandet kan anerkjennes i Norge.


Farskap eller medmorskap som følger av utenlandsk lovgivning, skal anerkjennes i Norge. Forutsetningen er at den utenlandske loven anvendes etter denne statens egne internasjonal privatrettslige regler.

Når ekteskapet som ligger til grunn for farskapet ikke anerkjennes i norsk rett

Lovavdelingen har i uttalelse JDLOV-2017-5557 tatt stilling til om pater est-farskap skal anerkjennes i Norge ved haltende ekteskap. Haltende ekteskap er ekteskap som ikke anerkjennes etter norsk rett, for eksempel på grunn av bigami. Lovavdelingen konkluderte med at det ikke er grunn til å tolke barneloven § 85 innskrenkende, slik at farskap i slike situasjoner også skal anerkjennes etter § 85 første ledd.

Farskap eller medmorskap fastsatt på annen måte

Dersom farskap eller medmorskap er fastsatt på en annen måte enn ved lovgivning, kan anerkjennelse etter norsk rett skje på tre ulike måter.

Det kan følge av forskrift, overenskomst med en annen stat eller en vurdering av den enkelte sak.

Forskrift om nordiske farskapsavgjørelser oppstiller regler for anerkjennelse av farskap som er fastsatt ved dom eller rettsforlik. Forskriften gjelder når farskap er fastsatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige.

Dersom det oppstår spørsmål om å anerkjenne farskap eller medmorskap i et enkelt tilfelle, skjer dette etter en konkret vurdering. Det er Barne- og likestillingsdepartementet som treffer avgjørelsen. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan bringes inn for domstolene til overprøving.

Barneloven § 85:


§ 85. Godkjenning av farskap eller medmorskap fastsett i utlandet

Fylgjer farskapen eller medmorskapen til eit barn beinveges av utanlandsk lov som skal nyttast etter rettsreglane i vedkomande land, skal dette leggjast til grunn i Noreg, så lenge anna ikkje er fastsett etter §§ 6 og 7.

Kongen kan i forskrift eller for det einskilde tilfelle avgjere at farskap eller medmorskap som på annan måte er fastsett etter utanlandsk lov, skal leggjast til grunn i Noreg. Det same kan fastsetjast i avtale med framand stat.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!