Barneloven § 88 med lovkommentar

Barneloven § 88 med lovkommentar

Barneloven § 88 regulerer hvilken virkning loven har for barn født loven trådte i kraft.


Barneloven gjelder også får personer som var født før barneloven trådte i kraft. Fra dette oppstiller § 88 to unntak, hvor det i dag kun er bokstav a som er av praktisk betydning.

Etter bokstav a skal farskap som følger av eller er fastsatt etter tidligere lovgivning, fremdeles legges til grunn med mindre noe annet følger av barneloven. Endring av farskap skal skje etter reglene i någjeldende barnelov kapittel 4.

Barneloven § 88:


§ 88. Kva lova har å seie for barn som er født før lova tek til å gjelde.

Lova gjeld også barn som er født før lova tek til å gjelde. Frå dette er gjort fylgjande unntak:

a) Farskap som fylgjer av eller er fastsett etter tidlegare lovgjeving, skal framleis leggjast til grunn til noko anna vert fastsett etter lova her.

b)

Avtale eller avgjerd om foreldreansvar, samværsrett eller fostringsplikt frå tida før lova tek til å gjelde, står framleis ved makt til den i tilfelle vert endra etter lova her. Samværsrett direkte etter § 42 andre stykket første punktum gjeld ikkje når foreldra har skilt lag før lova tek til å gjelde.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.