Barneloven med lovkommentar

Foreldretvist.no har utarbeidet en offentlig tilgjengelig versjon av barneloven med lovkommentarer fra våre foreldretvistadvokater.

Du kan få de enkelte paragrafer ved å trykke på lenkene nedenfor.

Barneloven kapittel 1 – Fødselsmelding.

Kapittel 1 handler om plikten for lege, jordmor eller foreldrene selv til å sende inn opplysninger ved fødsel. Disse pliktene gjelder både ved vellykket fødsel og ved dødfødsel.

Barneloven kapittel 2 – Om hvem som er foreldrene til barnet.

Barneloven kapittel 2 handler om hvem som er mor, far eller medmor for barnet. Kapittelet inneholder også regler som oppstiller en plikt for det offentlige til å fastsette hvem som er foreldre for barnet.

Barneloven kapittel 3 – Oppgavene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker.

Barneloven kapittel 3 handler om oppgavene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker, herunder hvilke plikter de har til å fastsette farskapet.

Barneloven kapittel 4 – Rettergang i farskapssaker.

Barneloven kapittel 4 handler om reglene for rettergangen i farskapssaker for domstolene. Kapittelet inneholder blant annet regler om hvem som kan være part i en farskapssak, når saken kan reises, og om en farskapssak kan gjenåpnes.

Barneloven kapittel 4 A – Rettergang i andre slektskapssaker enn farskapssaker.

Barneloven kapittel 4 A handler om reglene for rettergangen i andre slektskapssaker enn farskapssaker for domstolene.

Barneloven kapittel 5 – Foreldreansvaret og hvor barnet skal bo fast.

Barneloven kapittel 5 handler om innholdet i foreldreansvaret, og hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet.

Barneloven kapittel 6 – Samværsrett m.m.

Barneloven kapittel 6 handler om samværsrett. Kapittelet har blant annet regler om hvem som har rett til samvær med barnet, og hvordan utgifter ved samvær skal fordeles mellom foreldrene.

Barneloven kapittel 7 – Saksbehandlingen i saker om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, hvem barnet skal bo fast sammen med og samvær.

Barneloven kapittel 7 handler om hvilke regler som gjelder når en sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted og samvær skal behandles av domstolene.

Barneloven kapittel 8 – Underholdsplikt.

Barneloven kapittel 8 handler om barnebidrag. Kapittelet inneholder regler om hvem som har plikt til å betale bidrag og hvordan bidraget skal fastsettes.

Barneloven kapittel 9 – Om bruken av barneloven når noen av partene har tilknytning til utlandet.

Barneloven kapittel 9 handler om forholdet til reglene i barneloven når en av partene har tilknytning til utlandet. Kapittelet inneholder regler om hvilket lands myndigheter som skal behandle saken (jurisdiksjon), og hvilket lands regler som skal anvendes i saken (lovvalg).

Barneloven kapittel 10 – Avsluttende bestemmelser.

Barneloven kapittel 10 inneholder avsluttende bestemmelser i barneloven.