Kategori: Barneloven med lovkommentarer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 21 med lovkommentar

Barneloven § 21 med lovkommentar

Barneloven § 21 oppstiller regler for vitner og parter i en farskapssak som skal avgi forklaring for retten. Møteplikt Partene i saken har plikt til å møte ved hovedforhandling (rettssaken). Dette følger av tvisteloven § 23-1 (1). Tvisteloven gjelder også i farskapssaker, med mindre noen annet følger av barneloven. Retten kan frita en part fra …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 19 med lovkommentar

Barneloven § 19 med lovkommentar

Barneloven § 19 oppstiller regler om hvilke navn som skal stå på forkynningen i en farskapssak, når forkynningen skjer etter reglene i domstolloven § 181. Når retten har avsagt dom i farskapssaken, skal dommen forkynnes (kunngjøres) for sakens parter. Dersom det ikke er mulig å forkynne dommen for den som er påstått far i farskapssaken …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 18 med lovkommentar

Barneloven § 18 med lovkommentar

Barneloven § 18 regulerer når det skal oppnevnes setteverge for barnet. Settevergens rolle er å opptre på vegne av barnet i farskapssaken. Utgangspunktet er at barnets mor er verge for barnet alene, frem til farskap blir fastsatt. Det er ved to tilfeller at retten skal oppnevne setteverge for barnet i en farskapssak for retten. Det …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 17 med lovkommentar

Barneloven § 17 med lovkommentar

Barneloven § 17 oppstiller regler om hvem som kan være part i en farskapssak for domstolene. Dersom det blir reist farskapssak, er både barnet, moren til barnet, og den eller de mennene som potensielt kan være barnets far, parter i saken. Dersom barnets potensielle far dør, skal mannens dødsbo eller arvinger gjøres til part i …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 29 d med lovkommentar

Barneloven § 29 d med lovkommentar

Barneloven § 29 d oppstiller regler for hvem en slektskapssak har rettsvirkninger for. Hovedregelen i sivile saker, jf. tvisteloven § 19-15 (1), er at en dom kun er bindende (rettskraftig) mellom partene i saken. Hovedregelen i slektskapssaker En rettskraftig dom om i en slektskapssak har utvidet rettskraft. At dommen har utvidet rettskraft, innebærer at den …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 29 c med lovkommentar

Barneloven § 29 c med lovkommentar

Barneloven § 29 c oppstiller regler for barnets verge i slektskapssaker etter barneloven kapittel 4 A. Dersom barnet er over 15 år, må barnet samtykke før vergen reises slektskapssak for domstolene. Kravet om samtykke gjelder med mindre barnet ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Det følger av forarbeidene til bestemmelsen …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 27 med lovkommentar

Barneloven § 27 med lovkommentar

Barneloven § 27 sier noe om hvem en farskapssak har rettsvirkninger for. Hovedregelen i sivile saker, jf. tvisteloven § 19-15 (1), er at en dom kun er bindende (rettskraftig) mellom partene i saken. En rettskraftig dom om i en farskapssak har utvidet rettskraft. At dommen har utvidet rettskraft, innebærer at den ikke bare er bindende …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 24 med lovkommentar

Barneloven § 24 med lovkommentar

Barneloven § 24 gir retten mulighet til å pålegge partene i en farskapssak å avgi prøver til DNA-analyse.  Pålegg om prøve til DNA-analyse For å avklare hvem som er barnets far, kan retten bestemme at moren, barnet og den eller de mennene som er part i saken, kan bli pålagt å avlegge prøve til DNA-analyse. …

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 16 med lovkommentar

Barneloven § 16 med lovkommentar

Barneloven § 16 regulerer hvilke krav som kan reises i en farskapssak. Barneloven § 16 oppstiller et unntak fra hovedregelen i tvisteloven § 15-1 (1) om at saksøkte i én sak kan sette frem flere krav mot samme saksøkte. I en farskapssak for domstolene kan andre krav bare fremsettes når det har en nær sammenheng …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 15 med lovkommentar

Barneloven § 15 med lovkommentar

Barneloven § 15 regulerer hvilken domstol som skal behandle farskapssaken.  Lovens hovedregel er at farskapssaken skal reises ved barnets alminnelige verneting. Barnet har alminnelig verneting der hun eller han bor, jf. tvisteloven § 4-4 (2). Dersom barnet ikke bor i Norge, kan saken reises der moren til barnet har sitt alminnelige verneting. Dersom mor bor …

Les mer Les mer