Kategori: Barnets beste

Barnets beste Surrogati og morskap – hvem regnes som mor etter norsk rett?

Surrogati og morskap – hvem regnes som mor etter norsk rett?

Barneloven § 2 regulerer hvem som skal regnes som barnets mor etter norsk rett. I norsk rett er det den kvinnen som føder barnet som regnes som mor. Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra denne bestemmelsen, for eksempel ved at bindende avtale om surrogati er inngått i utlandet. En slik avtale vil …

Les mer Les mer

Barnets beste Hvilke rettigheter har barn i en foreldretvist?

Hvilke rettigheter har barn i en foreldretvist?

Barn som befinner seg i en foreldretvist der foreldrene har reist sak for retten for å avgjøre hvor barnet skal bo og omfanget av samværsretten, har ikke partsrettigheter slik som foreldrene. Det er likevel ikke slik at barnet står uten rettigheter i foreldretvisten. Barnet er konfliktens hovedperson, og det er sentralt at dommeren ivaretar barnets rettigheter gjennom …

Les mer Les mer

Barnets beste Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Hva skjer med barn som vokser opp i hjem der de selv blir utsatt for vold, eller er vitne til at mor eller far utsetter hverandre for vold? Hvilken plikt har egentlig foreldre som lever i et voldelig forhold til å beskytte barna mot vold? Barn som vokser opp i voldelige hjem tar skade av …

Les mer Les mer

Barnets beste Barnets med- og selvbestemmelsesrett

Barnets med- og selvbestemmelsesrett

Barnets ønske er et viktig moment i vurderingen av barnets beste i foreldretvister. Medbestemmelsesretten følger av både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barneloven, som pålegger foreldre og andre å høre barnets mening og vektlegge den. Når et barn har tilstrekkelig intelligens, modenhet og selv er i stand til å avveie fordeler og ulemper ved et valg, …

Les mer Les mer

Barnets beste Barnets beste

Barnets beste

Det grunnleggende vurderingstema i barneretten er hensynet til barnets beste. Begrepet «barnets beste» er skjønnsmessig, og det må alltid foretas en åpen og konkret helhetsvurdering av det enkelte barns interesser og behov. Ifølge barneloven § 48 skal både innholdet i avgjørelser i foreldretvister, samt saksbehandlingen i slike saker, først og fremst rette seg etter det …

Les mer Les mer