Kategori: Barnevern

Barnevern Barnevern – Ny avgjørelse fra Høyesterett om tvangsadopsjon

Barnevern – Ny avgjørelse fra Høyesterett om tvangsadopsjon

HR-2018-1720-A gjaldt fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20. Hovedspørsmålet for Høyesterett var om adopsjon ville være til barnets beste. Barnet hadde blitt plassert i fosterhjem kort tid etter fødsel, og hadde aldri bodd sammen med sine biologiske foreldre. Avgjørelsen fra Høyesterett oppstiller vurderingstemaet i saker etter § 4-20, og vil …

Les mer Les mer

Barnebortføring Barnebortføring – når barnevernet har truffet vedtak om omsorgsovertakelse

Barnebortføring – når barnevernet har truffet vedtak om omsorgsovertakelse

Hva skjer dersom man reiser med barnet til utlandet når barnevernet har truffet vedtak om å overta omsorgen for barnet? Når barnevernet har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, er det ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barnevernet, jf. barnevernloven § 4-31. Vilkår for omsorgsovertakelse Fylkesnemnda kan treffe vedtak om å overta omsorgen …

Les mer Les mer

Barnevern Når foreldretvist og barnevernssak behandles parallelt for domstolene

Når foreldretvist og barnevernssak behandles parallelt for domstolene

I enkelte tilfeller kan det tenkes at det pågår en tvist mellom barnets foreldre om hvor barnet skal ha fast bosted, samtidig som fylkesnemnda behandler en sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven. Foreldretvisten er en sak mellom foreldrene som behandles etter barneloven. Barnevernssaken er en sak mellom barnevernet og barnets foreldre, der spørsmålet er om barnevernet skal …

Les mer Les mer