Kategori: Fast bosted

Fast bosted Folkeregistrert adresse ved delt fast bosted – hvilken betydning har det?

Folkeregistrert adresse ved delt fast bosted – hvilken betydning har det?

Ved delt fast bosted, bor barnet like mye hos begge foreldre. Foreldrene skal treffe alle viktige avgjørelser i barnets liv i fellesskap, herunder hvilken skole barnet skal gå på. Barnet kan kun ha én folkeregistrert adresse. Den folkeregistrerte adressen vil ha betydning for hvilken skolekrets barnet sokner til. I denne artikkelen har vi skrevet om …

Les mer Les mer

Fast bosted Gjelder utenlandske avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær i Norge?

Gjelder utenlandske avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær i Norge?

Barneloven § 84 b regulerer når en utenlandsk avgjørelse om foreldreansvar, fast bosted og samvær kan anerkjennes etter norsk rett. Bestemmelsen regulerer også når en avgjørelse om flytting med barn til utlandet anerkjennes i Norge. For at en utenlandsk rettsavgjørelse om foreldreansvar, fast bosted, samværsrett eller flytting med barn til utlandet skal anerkjennes i Norge, …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted – hvilke momenter legger domstolen vekt på?

Fast bosted – hvilke momenter legger domstolen vekt på?

I denne artikkelen vil de sentrale momentene som domstolene som oftest legger vekt på i avgjørelser om hvor barnet skal bo fast bli gjennomgått. Momentene er utviklet gjennom rettspraksis. Det grunnleggende hensynet ved avgjørelsene skal alltid være barnets beste, jf. barneloven § 48. Momentene utgjør en del av barnets beste-vurderingen.  Hensynet til barnets beste Utgangspunktet …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted

Fast bosted

Fast bosted betegner det stedet et barn bor mesteparten av tiden og har sin folkeregistrerte adresse. Det er kun i de tilfellene der det er avtalt eller fastsatt felles foreldreansvar og foreldrene ikke bor sammen, at det særskilt må tas stilling til hvor barnet skal ha sitt faste bosted. Foreldrene har i utgangspunktet full avtalefrihet …

Les mer Les mer

Fast bosted Hvor ofte får barna fast bosted hos mor?

Hvor ofte får barna fast bosted hos mor?

Hvis det blir reist sak for retten om hvem barnet skal ha fast bosted hos, må retten ta stilling til om barnet skal bo fast hos mor eller far. Retten kan ikke gå utenfor partenes påstander og bestemme at barna skal ha delt fast bosted. Etter en gjennomgang av rettspraksis fra lagmannsrettene det siste året, …

Les mer Les mer

Fast bosted Hvor ofte får barna fast bosted hos far?

Hvor ofte får barna fast bosted hos far?

Dersom mor eller far reiser sak for retten med krav om å fa fast bosted for barnet, kan ikke retten bestemme at barnet skal ha delt fast bosted hos begge foreldrene. De må velge – enten mor eller far. Vi har gjennomgått lagmannsrettsavgjørelser som er publisert på lovdata fra det siste året. Temaet for denne …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted og samvær for barn under 3 år

Fast bosted og samvær for barn under 3 år

En foreldretvist om hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten, skal alltid avgjøres ut fra hva som er til det beste for barnet, jf. barneloven § 48. Barnets alder vil være av betydning for hvilken løsning som vil være til det beste for barnet. I sine første leveår har barn behov for en …

Les mer Les mer

Fast bosted Sammenhengen mellom foreldreansvar og fast bosted

Sammenhengen mellom foreldreansvar og fast bosted

Dersom foreldre ikke blir enige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og/eller hvor mye samvær den ene forelderen skal ha, kan hver av dem reise sak for retten etter barneloven § 56. En slik saker kaller vi en foreldretvist. Selv om foreldreansvar og fast bosted i utgangspunktet er to adskilte …

Les mer Les mer

Fast bosted Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Foreldre som har barn sammen skal treffe mange viktige avgjørelser i barnets liv. En av disse avgjørelsene er hvilken skole barnet skal gå på. Skolevalg omfatter både valg av type skole, slik som privat eller offentlig, og hvilken skole i skolekretsen. Felles foreldreansvar For foreldre som har felles foreldreansvar, er valg av skole for barnet en avgjørelse som …

Les mer Les mer

Fast bosted Delt bosted

Delt bosted

Delt bosted innebærer at barnet bor fast hos begge foreldrene, ut fra nærmere avtalte tidsintervaller. Foreldrene med felles foreldreansvar, som ikke bor sammen, har full avtalefrihet til å avgjøre at barnet skal bo fast hos en av dem eller hos begge (delt bosted). Dersom de ikke blir enige, har domstolene er begrenset adgang til å …

Les mer Les mer