Kategori: Foreldretvist

Fast bosted Gjelder utenlandske avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær i Norge?

Gjelder utenlandske avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær i Norge?

Barneloven § 84 b regulerer når en utenlandsk avgjørelse om foreldreansvar, fast bosted og samvær kan anerkjennes etter norsk rett. Bestemmelsen regulerer også når en avgjørelse om flytting med barn til utlandet anerkjennes i Norge. For at en utenlandsk rettsavgjørelse om foreldreansvar, fast bosted, samværsrett eller flytting med barn til utlandet skal anerkjennes i Norge, …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted – hvilke momenter legger domstolen vekt på?

Fast bosted – hvilke momenter legger domstolen vekt på?

I denne artikkelen vil de sentrale momentene som domstolene som oftest legger vekt på i avgjørelser om hvor barnet skal bo fast bli gjennomgått. Momentene er utviklet gjennom rettspraksis. Det grunnleggende hensynet ved avgjørelsene skal alltid være barnets beste, jf. barneloven § 48. Momentene utgjør en del av barnets beste-vurderingen.  Hensynet til barnets beste Utgangspunktet …

Les mer Les mer

Foreldretvist Gjennomgang av kjennelse – når en forelder urettmessig holder barnet tilbake fra samvær

Gjennomgang av kjennelse – når en forelder urettmessig holder barnet tilbake fra samvær

En bostedsforelder som urettmessig holder barnet tilbake fra samvær, krenker barnet og samværsforelderens gjensidige rett til samvær med hverandre, jf. barneloven § 42. I denne artikkelen har vi gjennomgått en ny kjennelse fra Frostating lagmannsrett med referanse LF-2018-115573. Saken gjaldt krav om midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær for et barn på 3 år, hvor mor ved …

Les mer Les mer

Foreldretvist Krav til bevis ved mistanke om vold eller overgrep i foreldretvister

Krav til bevis ved mistanke om vold eller overgrep i foreldretvister

Dersom man reiser sak for retten med krav om foreldreansvar eller fast bosted, skal retten ut fra bevisene i saken treffe en avgjørelse som er til det beste for barnet jf. barneloven § 48. I enkelte saker så foreligger det påstander om at den ene forelderen har utsatt barnet for vold eller overgrep. I denne artikkelen …

Les mer Les mer

Advokathjelp Hva skjer hvis man ikke har råd til advokat i en foreldretvist?

Hva skjer hvis man ikke har råd til advokat i en foreldretvist?

I foreldretvister kan man få gratis rettshjelp dersom man har en bruttoinntekt og nettoformue som ligger innenfor de økonomiske grensene. Dersom man ikke har krav på fri rettshjelp, må man selv betale hvis man skal få hjelp av en advokat. Ettersom inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp er svært lave, vil de færreste ha krav …

Les mer Les mer

Foreldretvist Har mor og far like rettigheter ved et samlivsbrudd?

Har mor og far like rettigheter ved et samlivsbrudd?

Foreldre har på de fleste punkter like rettigheter etter barneloven i forbindelse med en foreldretvist. På enkelte punkter er mor og fars rettigheter likevel forskjellige. For eksempel får mor automatisk foreldreansvaret alene for barnet, dersom mor og far ikke var gift eller bodde sammen da barnet ble født. Likestilt foreldreskap I forarbeidene Prop. 161 L …

Les mer Les mer

Barnets beste Hvilke rettigheter har barn i en foreldretvist?

Hvilke rettigheter har barn i en foreldretvist?

Barn som befinner seg i en foreldretvist der foreldrene har reist sak for retten for å avgjøre hvor barnet skal bo og omfanget av samværsretten, har ikke partsrettigheter slik som foreldrene. Det er likevel ikke slik at barnet står uten rettigheter i foreldretvisten. Barnet er konfliktens hovedperson, og det er sentralt at dommeren ivaretar barnets rettigheter gjennom …

Les mer Les mer

Foreldretvist Advokatens erfaringer – hvorfor greier ikke foreldre å samarbeide om barna?

Advokatens erfaringer – hvorfor greier ikke foreldre å samarbeide om barna?

Sommerferien nærmer seg slutten, og NRK kunne forrige uke melde om en sterk økning av henvendelser til familievernkontorene over hele landet. Henvendelsene kommer fra par som vurderer eller har bestemt seg for å gå fra hverandre. Mange av disse parene har barn. Noen greier å komme til enighet på egenhånd uten konflikt, og finne løsninger …

Les mer Les mer

Foreldretvist Familievernet

Familievernet

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Her kan de som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien få tilbud om blant annet behandling, rådgivning og mekling. Man kan komme alene, som par eller som familie, og det er ikke nødvendig med henvisning. Tjenesten er gratis og de ansatte har taushetsplikt.  …

Les mer Les mer

Barnevern Når foreldretvist og barnevernssak behandles parallelt for domstolene

Når foreldretvist og barnevernssak behandles parallelt for domstolene

I enkelte tilfeller kan det tenkes at det pågår en tvist mellom barnets foreldre om hvor barnet skal ha fast bosted, samtidig som fylkesnemnda behandler en sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven. Foreldretvisten er en sak mellom foreldrene som behandles etter barneloven. Barnevernssaken er en sak mellom barnevernet og barnets foreldre, der spørsmålet er om barnevernet skal …

Les mer Les mer