Kategori: Foreldretvist

Foreldretvist Mekling ved samlivsbrudd

Mekling ved samlivsbrudd

Barneloven kapittel 7 Del II oppstiller regler om når foreldre må møte til mekling. Reglene i barneloven suppleres av forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Foreldre som har felles barn under 16 år, må møte til mekling på familievernkontoret ved et samlivsbrudd. Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om foreldreansvar for barnet, …

Les mer Les mer

Foreldretvist Vold og overgrep i foreldretvister

Vold og overgrep i foreldretvister

I både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barneloven oppstilles det et klart og uttrykkelig forbud mot bruk av vold mot barn. Selv om det ikke er noen sanksjoner direkte knyttet til overtredelse av forbudet, har det betydning for utøvelsen av foreldreansvaret og som moment i barnets beste-vurderingen i foreldretvister. Det følger nemlig av barneloven § 48 …

Les mer Les mer

Foreldretvist Lovvalg i internasjonale foreldretvister

Lovvalg i internasjonale foreldretvister

Etter hvilket lands regler skal en foreldretvist behandles når én av foreldrene har tilknytning til utlandet? Barneloven har regler om lovvalg. I tillegg suppleres barnelovens regler av reglene om lovvalg i Haagkonvensjonen 1996 og reglene i Nordisk familierettskonvensjon. Lovvalgsregelen i barneloven og Haagkonvensjonen 1996 følger i utgangspunktet det landet som har jurisdiksjon til å behandle …

Les mer Les mer

Barnets beste Barnets med- og selvbestemmelsesrett

Barnets med- og selvbestemmelsesrett

Barnets ønske er et viktig moment i vurderingen av barnets beste i foreldretvister. Medbestemmelsesretten følger av både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barneloven, som pålegger foreldre og andre å høre barnets mening og vektlegge den. Når et barn har tilstrekkelig intelligens, modenhet og selv er i stand til å avveie fordeler og ulemper ved et valg, …

Les mer Les mer

Foreldretvist Saksgangen i foreldretvister for retten

Saksgangen i foreldretvister for retten

Saksgangen i foreldretvister for domstolen er bygget opp på en måte som skal legge til rette for at partene kan komme til enighet, uten at det blir rettssak. Det er ønskelig med en så konfliktdempende prosess som mulig, som skåner barnet fra foreldrenes uenigheter. Reglene skal bidra til å legge til rette for en barnevennlig …

Les mer Les mer

Foreldretvist Sakkyndige i foreldretvister

Sakkyndige i foreldretvister

Når retten behandler en foreldretvist om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, oppnevnes det ofte en sakkyndig som skal vurdere foreldrenes omsorgsevne, og hvilke behov barnet har. Den sakkyndige har en viktig rolle i slike saker, siden retten som regel legger avgjørende vekt på den sakkyndiges vurderinger. Den sakkyndige kan derfor i stor grad påvirke utfallet …

Les mer Les mer

Foreldretvist Rettspraksis som retningslinje i foreldretvister

Rettspraksis som retningslinje i foreldretvister

Rettspraksis utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene i norsk rett. Det spesielle ved foreldretvister er at det i stor grad er tale om realitetsavgjørelser med et stort innslag av skjønn. Avgjørelsene skal først og fremst rette seg etter hva som er til barnets beste. Dette må avgjøres etter en åpen og skjønnsmessig vurdering av det …

Les mer Les mer

Foreldretvist Internasjonale foreldretvister – i hvilket land skal foreldretvisten behandles?

Internasjonale foreldretvister – i hvilket land skal foreldretvisten behandles?

Internasjonale foreldretvister: Ved et samlivsbrudd hvor en av partene har tilknytning til et annet land, kan det oppstå uenighet om spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett skal behandles for norske eller utenlandske domstoler. Hovedregelen i norsk rett er at foreldretvisten skal behandles i det landet der barnet har sitt vanlige bosted, jf. barneloven § …

Les mer Les mer

Foreldretvist Fri rettshjelp i foreldretvister

Fri rettshjelp i foreldretvister

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Det følger av reglene i rettshjelploven at man i foreldretvister kan ha rett på fri rettshjelp. Vilkåret er at man har brutto årsinntekt og netto formue som ligger under en fastsatt grense. Fri rettshjelp betales helt eller delvis av staten, og gis som fritt …

Les mer Les mer

Foreldretvist Hva er en foreldretvist?

Hva er en foreldretvist?

Foreldre kan reise sak for domstolen dersom de er uenige om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og rett til samvær. Slike saker kaller vi foreldretvister. Nytt ord for barnefordelingssak ”Foreldretvist” er et nytt ord for ”barnefordelingssak” som benyttes i dagligtale og juridisk teori. I forarbeidene til endringer i barneloven, Prop. 85 L (2012-2013), …

Les mer Les mer