Kategori: Samværsrett

Samværsrett Høyesteretts ankeutvalg om samvær og støttet tilsyn i ny dom

Høyesteretts ankeutvalg om samvær og støttet tilsyn i ny dom

HR-2018-1285-U gjelder lagmannsrettens avgjørelse av krav om fast bosted og samvær, og reiser særlig spørsmål om tolkningen av barneloven § 43a om støttet tilsyn. Høyesteretts ankeutvalg kom fram til at det ikke var i samsvar med loven å overlate gjennomføringen av støttet tilsyn til foreldrene. Retten skal i stedet fastsette en klar ordning som kan …

Les mer Les mer

Samværsrett Kan bostedsforelder bestemme hvordan samvær skal gjennomføres?

Kan bostedsforelder bestemme hvordan samvær skal gjennomføres?

Hvem bestemmer hvordan samværet mellom barnet og samværsforelderen skal gjennomføres? Under samvær så er det samværsforelderen som har ansvar for barnet, og som bestemmer hva som skal skje under samvær. Det betyr at bostedsforelderen ikke kan styre gjennomføringen av samværet. Hva bestemmer bostedsforelderen? Bostedsforelderen er den som har barnet fast boende hos seg, jf. barneloven …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsrett for sosiale foreldre – har andre enn barnets foreldre rett til samvær?

Samværsrett for sosiale foreldre – har andre enn barnets foreldre rett til samvær?

Det klare utgangspunktet i barneloven er at det kun er barnets foreldre som har rett til samvær med barnet. I enkelte tilfeller kan andre enn barnets foreldre, etter en konkret vurdering av domstolen, tilkjennes samvær med barnet, jf. barneloven § 45. Barneloven oppstiller ingen rettigheter for personer som har fungert som forelder i barnets liv, men …

Les mer Les mer

Foreldretvist Gjennomgang av kjennelse – når en forelder urettmessig holder barnet tilbake fra samvær

Gjennomgang av kjennelse – når en forelder urettmessig holder barnet tilbake fra samvær

En bostedsforelder som urettmessig holder barnet tilbake fra samvær, krenker barnet og samværsforelderens gjensidige rett til samvær med hverandre, jf. barneloven § 42. I denne artikkelen har vi gjennomgått en ny kjennelse fra Frostating lagmannsrett med referanse LF-2018-115573. Saken gjaldt krav om midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær for et barn på 3 år, hvor mor ved …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær under tilsyn – beskyttet eller støttet tilsyn?

Samvær under tilsyn – beskyttet eller støttet tilsyn?

Domstolen har adgang til å pålegge offentlige myndigheter å føre tilsyn med barnet og samværsforelderen under samvær. Formålet med tilsynet er å ivareta barnets behov for trygghet under samvær. I enkelte tilfeller kan det være behov for tilsyn fordi barnet og samværsforelderen ikke har utviklet en trygg relasjon. I andre tilfeller kan forhold ved samværsforelderen …

Les mer Les mer

Samværsrett Hva er vanlig samvær?

Hva er vanlig samvær?

Barneloven § 43 oppstiller regler om omfanget av samværsretten mellom barn og samværsforelder. § 43 andre ledd gir lovteksten en definisjon av hva som menes med vanlig samværsrett. Samværsforelderen har ikke uten videre krav på vanlig samvær. Dette må følge av en avtale mellom foreldrene, eller et rettsforlik eller rettsavgjørelse fra retten. Hva er vanlig …

Les mer Les mer

Samværsrett Hva skal til for å bli ilagt tvangsbot?

Hva skal til for å bli ilagt tvangsbot?

Barneloven § 65 gir retten mulighet til å ilegge en forelder tvangsbot dersom forelderen urettmessig holder et barn tilbake fra samvær med samværsforelderen. For at retten skal kunne ilegge noen tvangsbot, må de ha et rettslig grunnlag. Det vil si at de må foreligge en samværsavtale som er tvangskraftig tvangsgrunnlag. Dette kan være en tidligere dom …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsforelderens rettigheter ved flytting

Samværsforelderens rettigheter ved flytting

Hvilke rettigheter har samværsforelderen dersom bostedsforelderen ønsker å flytte innenlands og ta med seg barnet? I denne artikkelen finner du informasjon om hvilke rettigheter samværsforelder har og hva man kan gjøre dersom bostedsforelderen ønsker å flytte til en annen del av landet. Hva bostedsforelderen kan bestemme Barneloven § 37 regulerer hvilke avgjørelser som kan treffes …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsavtale – hva bør en god samværsavtale inneholde?

Samværsavtale – hva bør en god samværsavtale inneholde?

Foreldre som har felles barn under 16 år må ved samlivsbrudd møte til mekling på familievernkontoret. Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten. I denne artikkelen finner du informasjon om hva våre advokater mener er viktig å ha med …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted og samvær for barn under 3 år

Fast bosted og samvær for barn under 3 år

En foreldretvist om hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten, skal alltid avgjøres ut fra hva som er til det beste for barnet, jf. barneloven § 48. Barnets alder vil være av betydning for hvilken løsning som vil være til det beste for barnet. I sine første leveår har barn behov for en …

Les mer Les mer