Kategori: Samværsrett

Samværsrett Samværsrett

Samværsrett

Barneloven gir både barn og foreldre en lovfestet rett til samvær med hverandre. Formålet med samværsretten er å opprettholde og/eller etablere en nærmere kontakt mellom foreldre og barn som ikke bor fast sammen. Foreldre avgjør i utgangspunktet selv omfanget av samværet, men dersom de ikke skulle bli enige, kan hver av dem reise sak for …

Les mer Les mer

Samværsrett Rettigheter for foreldre som blir nektet samvær

Rettigheter for foreldre som blir nektet samvær

Hvilke rettigheter har du som forelder dersom du blir nektet samvær med barnet ditt? Barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær. Det er begge foreldres ansvar å sørge for at samværsretten blir gjennomført. I denne artikkelen har vi skrevet om hvilke rettslige muligheter foreldre har dersom man blir nektet samvær med barnet sitt. Reise …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær med tilsyn

Samvær med tilsyn

Både barn og foreldre har en lovfestet rett til samvær med hverandre. I enkelte tilfeller foreligger det imidlertid forhold som gjør at samværet ikke kan finne sted uten begrensninger. Barneloven § 43 (3) og § 43 a åpner dermed opp for at det i avtale eller dom kan settes vilkår for samvær. Det vanligste vilkåret …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær ved kontaktforbud eller besøksforbud

Samvær ved kontaktforbud eller besøksforbud

Tema for denne artikkelen er hva som skjer med gjennomføringen av samværsretten når samværsforelderen har kontakt- eller besøksforbud overfor bostedsforelderen eller barnet.  Hvordan gjennomføres samværet når samværsforelderen har kontakt eller besøksforbud overfor bostedsforelderen? Gjennomføring av samvær kan by på problemer, dersom samværsforelderen har kontakt- eller besøksforbud overfor bostedsforelderen. Barnets og foreldrenes rett til samvær med …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Temaet for denne artikkelen er hvordan retten forholder seg til påstander om vold eller overgrep i en foreldretvist for domstolene. Reelle bekymringer om vold og overgrep er noe domstolene tar alvorlig ved en avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, hvor barnet skal bo fast og samværsrett.  Barnets beste jf. barneloven § 48 Når …

Les mer Les mer

Samværsrett Varsling og mekling før flytting ved samværsrett

Varsling og mekling før flytting ved samværsrett

I tilfeller hvor det foreligger avtale eller avgjørelse om samvær, har både bostedsforeldre og samværsforeldre plikt til å melde fra dersom de vil flytte innenlands eller ut av landet. Fristen for å varsle før flytting er tre måneder. Dersom foreldrene ikke blir enige, må den av foreldrene som vil flytte med barnet kreve mekling. Varslingsplikt …

Les mer Les mer

Samværsrett Hvem skal betale reiseutgifter ved samvær?

Hvem skal betale reiseutgifter ved samvær?

Utgangspunktet er at foreldrene selv kan avtale hvem som skal dekke reiseutgifter i forbindelse med samvær, dersom foreldrene ikke bor i nærheten av hverandre. Dersom foreldrene ikke blir enige om noe annet, skal utgiftene deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres. I tilfeller der særlige grunner gjør det rimelig, kan imidlertid retten eller fylkesmannen …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværshindring

Samværshindring

Samværshindring innebærer at et fastsatt samvær av ulike grunner ikke gjennomføres. Det kan for eksempel være fordi den barnet bor fast hos legger hindringer i veien for gjennomføringen eller saboterer samværet helt, eller fordi barnet selv ikke ønsker samvær. For slike tilfeller inneholder barneloven regler om tvangsfullføring og en adgang til å kreve ny avgjørelse …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsrett for andre enn foreldrene

Samværsrett for andre enn foreldrene

Retten til samvær etter barneloven gjelder i utgangspunktet mellom foreldre og barn. For andre enn foreldrene, er det imidlertid adgang til å fastsette samværsrett i to tilfeller. Når en eller begge foreldrene er døde, kan slektningene til barnet eller andre som er nær knyttet til barnet kreve at retten fastsetter om de skal ha samværsrett …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsrettens omfang

Samværsrettens omfang

Foreldre har i utgangspunktet avtalefrihet når det gjelder omfanget av samværsretten. Dersom de ikke blir enige, kan de reise sak for domstolen. Enten samværsrettens omfang fastsettes ved foreldrene selv eller av domstolen, skal avgjørelsen først og fremst rette seg mot det som er best for barnet. Barnets mening skal bli hørt og vektlagt etter alder …

Les mer Les mer