Kategori: Vold og overgrep

Foreldretvist Krav til bevis ved mistanke om vold eller overgrep i foreldretvister

Krav til bevis ved mistanke om vold eller overgrep i foreldretvister

Dersom man reiser sak for retten med krav om foreldreansvar eller fast bosted, skal retten ut fra bevisene i saken treffe en avgjørelse som er til det beste for barnet jf. barneloven § 48. I enkelte saker så foreligger det påstander om at den ene forelderen har utsatt barnet for vold eller overgrep. I denne artikkelen …

Les mer Les mer

Barnets beste Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Hva skjer med barn som vokser opp i hjem der de selv blir utsatt for vold, eller er vitne til at mor eller far utsetter hverandre for vold? Hvilken plikt har egentlig foreldre som lever i et voldelig forhold til å beskytte barna mot vold? Barn som vokser opp i voldelige hjem tar skade av …

Les mer Les mer

Foreldretvist Vold og overgrep i foreldretvister

Vold og overgrep i foreldretvister

I både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barneloven oppstilles det et klart og uttrykkelig forbud mot bruk av vold mot barn. Selv om det ikke er noen sanksjoner direkte knyttet til overtredelse av forbudet, har det betydning for utøvelsen av foreldreansvaret og som moment i barnets beste-vurderingen i foreldretvister. Det følger nemlig av barneloven § 48 …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Temaet for denne artikkelen er hvordan retten forholder seg til påstander om vold eller overgrep i en foreldretvist for domstolene. Reelle bekymringer om vold og overgrep er noe domstolene tar alvorlig ved en avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, hvor barnet skal bo fast og samværsrett.  Barnets beste jf. barneloven § 48 Når …

Les mer Les mer