Familievernet

Familievernet

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Her kan de som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien få tilbud om blant annet behandling, rådgivning og mekling. Man kan komme alene, som par eller som familie, og det er ikke nødvendig med henvisning. Tjenesten er gratis og de ansatte har taushetsplikt. 


Tilbud

Behandling og rådgivning

Familievernkontorene skal tilby gratis behandling og rådgivning ved problemer, konflikter og kriser i familien. Dette innebære for eksempel veiledning til foreldre eller hjelp til parforholdet eller familien. Familievernet driver også flere typer kurs, samtalegrupper og andre gruppeveiledninger. Disse retter seg blant annet mot ferske foreldre, foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, tidligere partnere og barn som opplever samlivsbrudd mellom foreldrene. I tillegg finnes sinnemestringskurs og samarbeidskurs. Familieverntjenesten har også tilbud knyttet til vold i familien. Tilbudene er kostnadsfrie.

Mekling

Familievernkontorene skal foreta mekling etter ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. Barneloven bygger i stor grad på avtalefrihet og at det er til barnets beste at foreldrene er enige. For å reise sak om foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær er det et vilkår at foreldrene først har gjennomført mekling og kan legge frem gyldig meklingsattest. Alle familievernkontorene skal tilby slik mekling. Omkring en tredjedel av meklingene i 2014 dreide seg om foreldretvister etter samlivsbrudd mellom samboere eller gifte foreldre med barn. Familievernkontorene skal også bistå der retten oppnevner en ansatt fra familievernet etter barnelova § 65 a.

Utadrettet virksomhet

Ifølge familievernkontorloven bør familievernkontorene videre drive utadrettet virksomhet om familierelaterte tema. Dette kan bestå av veiledning, informasjon og undervisning rettet mot hjelpeapparatet og publikum.

Ansatte

På familievernkontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning innen familieterapi. De ansatte har taushetsplikt.

Ifølge lov om familievernkontorer drives tjenesten av den statlige regionale familievernmyndigheten eller av dem de inngår avtale med.

Hvem kan oppsøke familievernkontorene?

Familievernkontorene skal bistå alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Både enkeltpersoner, par eller familier kan henvende seg til familievernkontorene, og det er ikke nødvendig med henvisning. Lege, psykologer, medisinsk eller sosial institusjon eller offentlig myndighet kan imidlertid henvise klienter til et familievernkontor.

I saker hvor temaet er noe annet enn å styrke eller avslutte et parforhold, møter familievernet i enkelte tilfeller også «storfamilien» til foreldrene/paret. Slike familiesaker kan dreie seg om samspillsvansker, foreldrerollen, foreldre-barn-relasjonen, generasjonsproblemer, særkullsbarn/ny familie, kultur- og minoritetsspørsmål.

Du er ikke alene om å oppsøke familievernet for hjelp. Familievernet tilbyr årlig bistand til omkring 110 000 mennesker. Statistikk fra bufdir sine hjemmesider viser at familievernet i 2014 hadde over 131 500 konsultasjoner. Av disse var nesten 103 000 bistand til par eller tidligere par og omkring 29 000 konsultasjoner i mekling.

Hvor ligger familievernkontorene?

Statlige regional familievernmyndighet skal sørge for at familieverntjenesten finnes i alle landets regioner. En oversikt over alle familievernkontorene finner du her. Informasjon om de enkelte familievernkontorene finner du også i artiklene om advokathjelp på det sentrale Østlandet og fra Steinkjer til Bodø her på www.foreldretvist.no.

Fritt valg av familievernkontor

Selv om familievernet finnes i alle regioner, er det fritt valg av familievernkontor. Dette innebærer at du ikke trenger å oppsøke det familievernkontoret som er nærmest hjemstedet ditt. Hvis et annet familievernkontor har et spesielt tilbud du ønsker, står du fritt til å benytte deg av dette.

Henvendelser

Dersom du ønsker å bestille time hos et av foreldrekontorene eller har andre henvendelser har hvert kontor et telefonnummer og en e-post du kan kontakte. Kontaktinformasjonen finner du på siden til det enkelte kontor (oversikt). Her ligger også informasjon om hva slags behandling og rådgivning kontorene tilbyr.

Kilder:

Om familievernet

 

 

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!