Fast bosted og samvær for barn under 3 år

Fast bosted og samvær for barn under 3 år

En foreldretvist om hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten, skal alltid avgjøres ut fra hva som er til det beste for barnet, jf. barneloven § 48. Barnets alder vil være av betydning for hvilken løsning som vil være til det beste for barnet. I sine første leveår har barn behov for en primær omsorgsbase, som sikrer stabilitet og best mulig utvikling for barnet. Det innebærer at det i de færreste tilfellene vil være aktuelt med delt fast bosted for de aller minste barna. For barn under 3 år er det anbefalt at barnet har fast bosted hos en av foreldrene, men hyppige samvær med den andre forelderen. Hyppige samvær forutsetter et godt samarbeid mellom foreldrene.


Når retten skal bestemme hvor et barn skal ha fast bosted og omfanget av samvær med den andre forelderen, vil det i de fleste tilfeller være en barnefaglig sakkyndig psykolog som uttaler seg. Rapporten til den sakkyndige utgjør en del av avgjørelsesgrunnlaget i saken. Dommeren velger selv hvilke uttalelser hun eller han velger å tillegge avgjørende vekt. En av de viktigste oppgavene til den sakkyndige, er å kartlegge foreldrenes omsorgskompetanse. Norsk psykologforening har utarbeidet retningslinjer for samvær og fast bosted for barn under 3 år. Disse retningslinjene er psykologfaglig fundert, og basert på erfaringer fra sakkyndige i foreldretvister. Nedenfor har vi oppsummert noen av de viktigste rådene fra psykologforeningen.

Fast bosted hos en av foreldrene

For barn som er under 3 år er det anbefalt at barnet har fast bosted hos en av foreldrene. Begrunnelsen for dette er at barnet i sine første leveår har behov for en stabil omsorgsbase. Dette er en forutsetning for at barnet får en god utvikling. Dersom barnet har en ustabil omsorgssituasjon, kan dette gå utover barnets utvikling, og resultere i psykologiske skader hos barnet senere i oppveksten.

God og jevnlig kontakt med begge foreldrene

Det er viktig for barnet at det etableres en god kontakt mellom barnet og begge foreldrene fra en tidlig alder. Dersom foreldrene på sikt ser for seg at barnet skal ha delt fast bosted, forutsetter dette at barnet har en god og trygg relasjon til begge foreldrene.

Hyppige samvær med samværsforelderen

I de fleste tilfeller hvor foreldrene greier å samarbeide, og ikke lar konflikter gå ut over barnet, vil det beste for barnet være at det gjennomføres jevnlige samvær med samværsforelderen. Om samværet skal skje i hjemmet hvor barnet bor fast eller hos samværsforelderen, må vurderes konkret. I retningslinjene fra psykologforeningen anbefales det at samvær i starten skjer i hjemmet hvor barnet bor, men kan utvides med dag- og overnattingssamvær hos samværsforelderen.

Godt foreldresamarbeid

Dersom barnet skal ha hyppige samvær med den av foreldrene som hun eller han ikke bor fast hos, forutsetter dette et godt samarbeid mellom foreldrene. Barn er svært sårbare for konflikter mellom foreldrene. Dersom foreldrene samarbeider godt og har stabile rutiner rundt barnet, kan det være hensiktsmessig å øke omfanget av samværet. Motsetningsvis kan omfattende samvær være skadelig for barnet dersom foreldrene utviser foreldrefiendtlig atferd. Foreldrefiendtlig atferd er når foreldrene snakker negativt om hverandre til barnet, og setter barnet opp mot den andre forelderen.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!