Når foreldretvist og barnevernssak behandles parallelt for domstolene

Når foreldretvist og barnevernssak behandles parallelt for domstolene

I enkelte tilfeller kan det tenkes at det pågår en tvist mellom barnets foreldre om hvor barnet skal ha fast bosted, samtidig som fylkesnemnda behandler en sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven. Foreldretvisten er en sak mellom foreldrene som behandles etter barneloven. Barnevernssaken er en sak mellom barnevernet og barnets foreldre, der spørsmålet er om barnevernet skal overta omsorgen for barnet.


Barnevernssak

I denne artikkelen brukes begrepet barnevernssak der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse for et barn. Ved en omsorgsovertakelse overtar barnevernet omsorgen for barnet, og barnet plasseres i et fosterhjem eller på institusjon. Det er barnevernloven som oppstiller regler for når det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse.

Det er fylkesnemnda som treffer vedtak om omsorgsovertakelse jf. barnevernloven § 4-12 tredje ledd. Et vedtak fra fylkesnemnda kan bringes inn til domstolen for overprøving.

Foreldretvist

En foreldretvist er en sivil sak mellom barnets foreldre om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, hvor barnet skal bo fast og samværsrett. I denne artikkelen brukes begrepet foreldretvist der foreldrene er uenige om hvor barnet skal ha fast bosted, det vil si hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen for barnet.

Betydningen av daglig omsorg i barnevernssaken

Dersom fylkesnemnda treffer vedtak om å overta omsorgen for et barn, er det forelderen som har den daglige omsorgen for barnet som kan reise endringssak om omsorgsovertakelsen. Endringssak kan reises ett år etter at barnevernet fattet vedtak om omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven § 4-21.

En avgjørelse om hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen for et barn når det foreligger et vedtak fra fylkesnemnda om omsorgsovertakelse, vil stille seg annerledes enn i en alminnelig sak etter barneloven. Dette er fordi forelderen som får den daglige omsorgen ikke vil ha mulighet til å fullt ut utøve de rettigheter og plikter det innebærer å ha den daglige omsorgen for et barn.

Det er særlig to avgjørelser fra Høyesterett som gir veiledning om vurderingstemaet i saker om daglig omsorg hvor fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse. De mest relevante avsnittene fra avgjørelsene er inntatt nedenfor.

Rt-2000-1096:

Selv om Høyesterett i denne sak ikke skal ta standpunkt til spørsmålet om opprettholdelse av omsorgsovertakelsen, mener jeg at det på grunnlag av de sakkyndiges uttalelse om hvor det er til barnets beste å være, må forutsettes at C også fremover vil være under tvungen omsorg.

Ved avgjørelsen av hvem som skal ha omsorg for barnet etter barneloven, vil dette forhold måtte trekkes inn i vurderingen. Foreldrenes holdning til og samarbeid med fosterhjemmet og barnevernet vil også måtte tillegges vekt.

 

Rt-2000-1351:

Avgjørelsen etter barneloven kan kompliseres ved at spørsmålet om hvem av foreldrene som – i forholdet dem imellom – bør tilkjennes den daglige omsorgen, kan tenkes å stille seg forskjellig ettersom omsorgsovertakelsen må ventes å vare en tid fremover, eller ikke. Hvis omsorgsovertakelsen må ventes å bestå, kan det nemlig få betydning hvilken evne og vilje hver av foreldrene har til å samarbeide med barneverntjenesten og med dem som barna er anbrakt hos. Dette innebærer at domstolen kan måtte ta med i sin vurdering den sannsynlige fremtidige utvikling når det gjelder omsorgsovertakelsen.

 

Dette betyr at vurderingen blir noe annerledes når det foreligger et vedtak om omsorgsovertakelse. Slik utdragene over fra Høyesterett viser, vil momenter som forventet varighet av omsorgsovertakelsen og foreldrenes holdning til og samarbeid med fosterhjem og barneverntjenesten kunne spille inn ved vurderingen.

Les også: Hva skjer hvis man ikke har råd til advokat i en foreldretvist?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!