Hvem har foreldreansvar?

Foreldreansvar

Avhengig av om foreldrene til et barn er gift, ugift eller om de bor sammen, gir barneloven utgangspunkter for hvem som har foreldreansvaret for barnet. Dersom foreldrene er gift eller samboere, kan det ikke avtales andre løsninger enn felles foreldreansvar. Utover disse tilfellene åpner barneloven for stor grad av avtalefrihet.


Når foreldrene er gift

Det følger av barneloven § 34 første ledd at

Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret saman for sams barn.

Loven oppstiller ingen andre krav for felles foreldreansvar enn at foreldrene må være gift, og at barnet er felles. Dette betyr at felles foreldreansvar er regelen fra det tidspunktet foreldrene gifter seg, uavhengig av om dette er før eller etter at barnet er født. Som felles barn regnes også den enes særkullsbarn som er adoptert av den andre.

Verken ved avtale foreldrene i mellom eller ved rettsavgjørelse, kan foreldreansvaret skal legges til den ene alene etter barneloven. Dette gjelder også selv om den ene forelderen er under vergemål eller er sinnssyk. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at barnevernet kan frata foreldreansvar etter barnevernloven § 4-20.

Felles foreldreansvar betyr i utgangspunktet at foreldrene er sammen om de rettighetene og pliktene som følger av barneloven § 30. Av denne bestemmelsen følger det nå uttrykkelig at dersom foreldrene har felles foreldreansvar, skal de ta avgjørelser om barnets personlige forhold sammen. Dette innebærer at de ikke kan binde seg til å fordele beføyelsene eller sette noen begrensninger for innholdet av ansvaret.

Ved uenighet om foreldreansvaret, finnes det ingen offentlig instans de kan bringe sak inn for avgjørelse til. Det eneste foreldrene kan reise sak om er flytting med barnet ut av landet etter barneloven § 56 annet punktum.

Når foreldrene separerer eller skiller seg

Det følger av barneloven § 34 andre ledd at

Foreldre som separerer eller skil seg, kan avtale at dei skal ha foreldreansvaret saman eller at ein av dei skal ha det aleine. Inntil avtale eller avgjerd om foreldreansvaret ligg føre, har dei ansvaret saman.

Gifte foreldre har felles foreldreansvar for felles barn. Dersom foreldrene separerer eller skiller seg, vil de i utgangspunktet fortsatt ha felles foreldreansvar. § 34 (2) gir imidlertid avtalefrihet, slik at foreldrene fritt kan avtale om mor eller far skal ha foreldreansvaret alene, eller om det fremdeles skal være felles. Avtalen kan derimot ikke gå ut på at en tredjeperson skal ha foreldreansvaret, og det er neppe adgang til å inngå tidsbegrensede eller langsiktige avtaler om foreldreansvaret fordi miljøskifte lett kan bli til skade for barnet. Overgangsavtaler kan derimot godtas. Av forarbeidene følger det videre at forhåndsavtaler om foreldreansvar med sikte på samlivsbrudd ikke har rettslig betydning. Barnet har ved slike beslutninger medbestemmelsesrett etter bl. § 31, og avgjørelsen skal treffes ut fra barnets interesser og behov, jf. § 30. Det er likevel ingen offentlig kontroll av avtalen bortsett fra kravet om mekling etter § 51 (2), og en slik avtale er ikke gjenstand for tvangsfullbyrdelse. Loven stiller heller ingen formkrav for avtalen.

Når foreldrene ikke er gift

Verken gift eller samboere

Barneloven § 35 første ledd sier at

Når foreldre ikkje er gift eller bur saman, jf. § 39, har mora foreldreansvaret aleine.

Mor har i utgangspunktet foreldreansvaret alene når foreldrene ikke er gift eller bor sammen. Foreldrene har imidlertid full avtalefrihet og kan etter avtale gi melding til folkeregistermyndigheten om at de skal ha foreldreansvaret sammen eller at faren skal ha foreldreansvaret alene, jf. bl. § 35 (3).

Samboere

I barneloven § 35 andre ledd heter det at

Foreldre som bur sammen har foreldreansvaret saman for sams barn. 

Samboere har felles foreldreansvar. Forutsetningen er at farskapet er fastsatt og at foreldrene er folkeregistrert på samme adresse, jf. bl. § 39. Det er ikke nødvendig å avgi en samboererklæring. Så lenge begge foreldrene bor sammen med barnet, kan det ikke avtales at bare den ene skal ha foreldreansvaret.

Lovendring som ikke er trådt i kraft

Barneloven § 35 første ledd endres ved lov 31. mars 2017 nr. 13, men endringene er så langt (april 2018) ikke trådt i kraft. Etter den nye § 35 første ledd følger det at:

Foreldre som ikkje er gifte, har foreldreansvaret saman for sams barn. Dersom foreldra ikkje bur saman, og mora ønskjer foreldreansvaret aleine, kan ho gje melding til folkeregistermyndigheita innan eitt år frå farskapen vart fastsett. Tilsvarende gjeld der faren ikkje ønskjer sams foreldreansvar. Når ein av foreldra har gjeve slik melding, får mora foreldreansvaret aleine.

Når foreldrene verken er gift eller bor sammen, endres altså hovedregelen fra at mor har foreldreansvaret alene til at foreldrene har felles foreldreansvar. Mor kan imidlertid motsette seg at far får felles foreldreansvar ved å gi melding til folkeregistermyndigheten. Far kan også selv motsette seg felles foreldreansvar ved å gi slik melding, men han kan ikke kreve å få foreldreansvaret alene. Fristen for å gjøre dette er ett år fra farskap ble etablert ved erklæring eller dom. Dersom enten mor eller far motsetter seg felles foreldreansvar, er virkningen at mor får det alene.

Dersom foreldrene er samboere, har de automatisk foreldreansvar som før og ingen av dem kan reservere seg mot at foreldreansvaret skal være felles ved å gi melding til folkeregistermyndigheten.

Videre vil § 35 andre ledd når endringene er trådt i kraft lyde slik:

For sambuande foreldre som flyttar frå kvarandre, gjeld reglane i § 34 andre leddet tilsvarande. 

Om reglene i § 34 andre ledd, se over vedrørende «når foreldrene separerer eller skiller seg».

Uenighet mellom foreldrene

Av det som er sagt over følger det at foreldre fritt kan avtale hvem som skal ha foreldreansvaret og ved enighet endre avtalen, med unntak av når foreldrene er gift eller samboere og har felles foreldreansvar. Ved uenighet mellom foreldre som verken er gift eller samboere om hvem som skal ha foreldreansvaret, kan hver av dem reise sak for retten, jf. bl. § 56. En slik saker kaller vi en foreldretvist. Et vilkår for å reise sak etter § 56 er at foreldrene kan legge frem gyldig meklingsattest. I rettstvister om foreldreansvaret kan domstolen fastsette at foreldreansvaret skal være felles eller ligge hos en av foreldrene. Spørsmålet skal avgjøres ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 48.

Veiledning i forarbeidene

I forarbeidene til en lovendring i 1997 går det fram at det normalt bør fastsettes felles foreldreansvar etter samlivsbrudd, under forutsetning av at den som ønsker del i foreldreansvaret ikke er uegnet til å utøve det. Særlig der foreldrene har bodd sammen og forelderen som ønsker foreldreansvar har deltatt i omsorgen og har et nært forhold til barnet, kan det være uheldig om forelderen blir avskåret fra den tilknytning til barnet som foreldreansvar innebærer. Felles foreldreansvar kan derfor fastsettes selv om den ene forelderen motsetter seg at den andre skal ha del i det. Det antas imidlertid at det normalt ikke kan fastsettes foreldreansvar til en forelder som ikke ønsker det. Felles foreldreansvar anses dermed i utgangspunktet å være til barnets beste. Det må likevel alltid foretas konkrete vurderinger med utgangspunkt i det enkelte barns situasjon.

Veiledning i rettspraksis

Uttalelsene i forarbeidene støttes av dommen inntatt i Rt. 2003 s. 35, der Høyesterett uttalte at det ved samlivsbrudd skal fastsettes felles foreldreansvar med mindre særlige grunner tilsier at den ene bør ha det alene. Dersom foreldrene aldri har bodd sammen i barnets levetid, har man derimot foretatt en totalvurdering av hva som er til barnets beste uten å ta utgangspunkt i en regel om felles foreldreansvar, jf. Rt. 2010 s. 216 og HR-2011-2229-A. Høyesterett uttalte videre i Rt. 2011 s. 1572 at vurderingen bør være den samme der partene aldri har vært gift eller samboere, selv om de har vært mye sammen i perioder.

 

Kilder:

Barnelova

Lov om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!