Hvem skal betale reiseutgifter ved samvær?

Hvem skal betale reiseutgifter

Utgangspunktet er at foreldrene selv kan avtale hvem som skal dekke reiseutgifter i forbindelse med samvær, dersom foreldrene ikke bor i nærheten av hverandre. Dersom foreldrene ikke blir enige om noe annet, skal utgiftene deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres. I tilfeller der særlige grunner gjør det rimelig, kan imidlertid retten eller fylkesmannen fastsette en annen fordeling av reisekostnadene. Loven åpner for at avtaler om deling av reisekostnader skal kunne tvangsfullføres.


Avtalefrihet

I tilfeller hvor barnet bor fast hos den ene forelderen og den andre forelderen har samværsrett, kan det påløpe utgifter til reise i forbindelse med samværet. Foreldrene kan selv avtale hvem som skal dekke disse utgiftene, og i praksis blir nok utgiftene ofte fastsatt i sammenheng med avtalen foreldrene har om barnebidrag. Når det gjelder alle andre utgifter i forbindelse i forbindelse med samværet, som for eksempel til mat og aktiviteter, skal samværsforelderen dekke disse.

Deles etter størrelsen på foreldrenes inntekt

Dersom foreldrene ikke blir enige om noe annet, følger det av bl. § 44 (1) at reisekostnadene ved samvær skal deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres. Kostnadene som skal deles, er kostnader til barnets reise, foreldrenes nødvendige kostnader til reise i forbindelse med å hente eller bringe barnet til samvær. I tillegg omfattes samværsforelderens kostnader til egen reise, når samværet skjer der barnet bor.

Dersom barnet har delt fast bosted, anses ingen av foreldrene for å ha samvær med barnet i lovens forstand. § 44 om deling av reisekostnader kommer dermed ikke til anvendelse. 

Unntak

Retten kan, fastsette en annen fordeling av reisekostnadene, dersom særlige grunner tilsier at det er rimelig. jf. § 44 (2). Det framgår av forarbeidene at unntaket er tatt inn for å unngå en særlig urimelig fordeling av utgiftene mellom foreldrene. Særlige grunner kan for eksempel være at det er stor inntektsforskjell mellom partene, samtidig som reisekostnadene er høye. Det må foretas en helhetlig vurdering av hver av foreldrenes totale situasjon, bl.a. foreldrenes økonomi, reisevei og reisemåte. Som hovedregel vil ikke det at en av foreldrene flytter utgjøre en særlig grunn. Om det foreligger særlig grunner for å fra vike den forholdsmessige fordelingen, kan tas opp i sak om samværsrett eller som egen sak. Hvis det tas opp som egen sak foreligger det ingen meklingsplikt.

Det følger videre av § 44 (2) at dersom foreldrene er enige om det, kan sak om reisekostnader behandles av fylkesmannen. Har barnet fylt 15 år, kan sak om reisekostnader gå til fylkesmannen, selv om kun én av foreldrene krever det. Dersom foreldrene allerede har fått fastsatt en fordeling av reisekostnader av retten eller av fylkesmannen, må det også foreligge særlige grunner dersom de skal kunne fastsette en ny fordeling.

Tvangsfullføring

I de tilfeller der sak om reisekostnader behandles av fylkesmannen, er vedtaket tvangsgrunnlag for utlegg. Det betyr at pengene kan inndrives, uten at partene trenger å reise sak for retten. Dersom fylkesmannen finner at det ikke foreligger særlige grunner for å fravike hovedregelen om likedeling, er det derimot ikke noe vedtak som kan tvangsfullbyrdes.

Når begge foreldrene ber om det, følger det videre av § 44 (3) at fylkesmannen kan fastsette at en skriftlig avtale om deling av reisekostnader skal kunne tvangsfullføres ved utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. Regelen forutsetter at begge foreldrene er enige om det og at fylkesmannen vurderer konkret og i det enkelte tilfellet om stadfestelse skal gis. Fylkesmannen skal sørge for at de formelle vilkårene for en gyldig avtale er oppfylt, og at avtalen er rimelig for begge partene. Hensynet til en rimelig fordeling av utgiftene mellom foreldrene etter deres økonomiske forhold, skal veie tungt. Ifølge forarbeidene kan det tenkes situasjoner der hensynet til barnets beste tilsier at foreldrenes avtale ikke bør kunne tvangsfullbyrdes.

Les om hvor mye du må betale i barnebidrag her

Kilder:

Barneloven

Norsk Lovkommentar til barneloven (krever innlogging)

 

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!