Hvilke rettigheter har barn i en foreldretvist?

Hvilke rettigheter har barn i en foreldretvist?

Barn som befinner seg i en foreldretvist der foreldrene har reist sak for retten for å avgjøre hvor barnet skal bo og omfanget av samværsretten, har ikke partsrettigheter slik som foreldrene. Det er likevel ikke slik at barnet står uten rettigheter i foreldretvisten. Barnet er konfliktens hovedperson, og det er sentralt at dommeren ivaretar barnets rettigheter gjennom hele rettsprosessen.


Hensynet til barnets beste

I alle saker vedrørende barn, skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn jf. barneloven § 48. I foreldretvister har ikke barn partsrettigheter. Det er derfor dommerne som skal sørge for at barnets beste blir ivaretatt gjennom hele prosessen, og at det endelige resultatet er det beste for barnet.

Foreldrenes advokater skal også bidra til å sørge for at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. Dette kan være en krevende rolle for advokaten, da han eller hun skal ivareta interessene til sin klient, samtidig som advokaten skal ha barnets interesser i fokus ved rådgivning av sin klient. Alle involverte i saker som berører barn, skal handle ut fra det de mener er til barnets beste.

Barnets rett til å bli hørt og til å si sin mening

Barn har rett til å bli hørt og rett til å uttale seg i en foreldretvist om hvor barnet skal bo fast og samvær. Dette følger av barneloven § 31 andre ledd. Jo eldre barnet blir, jo større vekt skal dommeren og de involverte parter tillegge barnets mening.

Barn som har fylt syv år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon om og mulighet til å uttale seg før det treffes avgjørelser foreldreansvar, fast bosted og samværsrett. Barnets mening skal bli tillagt vekt i tråd med barnets alder og modenhet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener om fast bosted og samvær.

Barnet har ingen plikt til å uttale seg om hvem av foreldrene hun eller han ønsker å bo med, og omfanget av en eventuell samværsrett. Dette er en rettighet barnet har.

I foreldretvister i retten vil som regel både dommeren og en sakkyndig snakke med barnet.

Oppnevning av advokat som representant for barnet

Retten kan i særlige tilfeller oppnevne en advokat som skal være barnets representant i foreldretvisten. Dette følger av barneloven § 61 nr. 5. Dommeren har en ganske begrenset mulighet til å oppnevne representant for barnet. Dette er fordi dommeren i de fleste saker vil greie å ivareta hensynet til barnets beste uten at barnet har en egen representant.

For at barnet skal få oppnevnt en egen representant, må det være grunn til å tro at barnet blir utsatt for vold, eller at barnet på en annen måte blir behandlet slik at barnets fysiske eller psykiske helse blir utsatt for skade eller fare.

Advokatens rolle er å ivareta og fremme barnets interesser i saken. Advokaten kan også gi barnet informasjon og støtte i saken ut fra det advokaten anser som naturlig. Oppnevning av representant for barnet innebærer ikke at barnet får status som part i saken.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.