Hvor ofte får far foreldreansvaret alene?

Hvor ofte får far foreldreansvaret alene?

Utgangspunktet i norsk rett er at foreldre som er gifte eller bor sammen når barnet blir født, får felles foreldreansvar. Dersom far og mor ikke bor sammen når barnet blir født, får mor automatisk foreldreansvaret alene. Temaet for denne artikkelen er hvor ofte far får foreldreansvaret alene, dersom far eller mor reiser sak for retten med krav om foreldreansvar.


Hva er foreldreansvar?

Innholdet i foreldreansvaret følger av barneloven § 30. Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret for barnet. Foreldre som har foreldreansvaret har rett og plikt til å treffe avgjørelser om barnets personlige forhold. Har foreldrene felles foreldreansvar, skal avgjørelsene treffes i fellesskap.

Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov. De som har foreldreansvar for barnet, har en særskilt plikt til å beskytte barnet mot skadelige handlinger, vold og overgrep. Dette gjelder også å beskytte barnet fra å være vitne til vold.

Saker om foreldreansvar i retten

For at en forelder skal miste foreldreansvaret for barnet, må det foreligge særlige grunner. Det betyr at det er en svært høy terskel for å bli fratatt foreldreansvaret for barnet.

Saken står noe annerledes dersom far ikke har hatt del i foreldreansvaret tidligere, men nå ønsker del i foreldreansvaret. Retten må da finne det bevist at det vil være til barnets beste om far får del i foreldreansvaret for barnet. Det forutsetter blant annet at foreldrene evner å samarbeide om sentrale spørsmål i barnets liv, og at forholdet mellom mor og far ikke er så konfliktfylt at det går ut over barnet.

Antall saker

Vi har gjennomgått 19 saker fra de to siste årene hvor enten mor eller far reiste sak med krav om å få foreldreansvaret for barnet alene. I 7 av sakene ble far tilkjent foreldreansvaret alene. I de øvrige 12 sakene fikk mor foreldreansvaret alene.

Sakene er svært forskjellige, og er ikke egnet til å gi et representativt bilde. I noen av sakene er det åpenbart at det ikke er til barnets beste at far har del i foreldreansvaret, fordi far tidligere har vært voldelig mot barnet.

I andre saker er det konflikten mellom foreldrene som gjør at det er til barnets beste at en av foreldrene har foreldreansvaret alene.

Hvordan begrunner retten avgjørelsene?

I noen av sakene har far blitt fratatt foreldreansvaret, som følge av at han har utsatt mor og/eller barna for vold.

I andre saker har konfliktnivået mellom foreldrene vært svært høyt, og evnen til å samarbeide svært lav.

I høykonfliktsakene er det videre lagt vekt på hvem som har vært barnets primære omsorgsperson, og hvem av foreldrene som vil kunne sikre best mulig samlet foreldrekontakt for barnet.

Barnets ønske om hvem som skal ha foreldreansvaret er også vektlagt i flere av sakene. Dette gjelder primært i sakene der barna er rundt 10 år og oppover.

Dette er i tråd med at barnets mening skal tillegges vekt etter barnets alder og modenhet, og at meningen til barn som er fylt 12 år skal tillegges stor vekt.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.