Krav til bevis ved mistanke om vold eller overgrep i foreldretvister

Dersom man reiser sak for retten med krav om foreldreansvar eller fast bosted, skal retten ut fra bevisene i saken treffe en avgjørelse som er til det beste for barnet jf. barneloven § 48. I enkelte saker så foreligger det påstander om at den ene forelderen har utsatt barnet for vold eller overgrep. I denne artikkelen har vi skrevet om krav til bevis når det fremsettes påstander om vold eller overgrep mot en av foreldrene.


Barnets beste ved bevisvurderingen

Retten tar påstander om at barnet har vært utsatt for vold eller overgrep alvorlig. Når retten treffer en avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten, skal retten ta hensyn til at barnet ikke blir utsatt for vold, eller bli behandlet på en måte som kan utsette barnets fysiske eller psykiske helse for skade eller fare. Dette står i barneloven § 48 andre ledd.

Det er barnets totale omsorgssituasjon som må vurderes. Det betyr at retten også må vurdere påstander knyttet til mors eller fars nye partner.

Krav til bevisene

Når retten skal treffe en avgjørelse i saker hvor det foreligger påstander og vold og overgrep, kan de ikke legge vekt på enhver påstand. I utgangspunktet må påstandene kunne underbygges med bevis. Dette kan være dokumentasjon fra helsevesenet, barnehagen, skolen, barnevernet, vitneforklaringer o.l.

I sivile saker så skal retten legge til grunn de bevis de mener det er sannsynlighetsovervekt for. I saker der det er påstander om at barnet har blitt utsatt for vold eller overgrep, er det et noe lavere beviskrav. Det følger av forarbeidene til barneloven at det vil kunne være tilstrekkelig med mindre enn 50 prosent sannsynlighet for at beviskravet skal kunne anses oppfylt.

Dersom retten mener det er en risiko for at barnet vil bli utsatt for alvorlige overgrep, kan dette tilsi at det skal mindre til for at beviskravet anses oppfylt.

Når retten skal vurdere om påstandene er reelle, vil de også måtte ta stilling til om de er fremsatt som et ledd i foreldrekonflikten for å sverte den andre forelderen. Falske påstander om vold og overgrep er alvorlig. Dersom retten finner det bevist at en forelder urettmessig har fremsatt påstander om at den andre forelderen har utsatt barnet for vold eller overgrep, kan dette slå uheldig ut for forelderen. Det kan anses som en foreldrefiendtlig handling, og som et brudd på plikten til å lojalt medvirke til samvær mellom barnet og den andre forelderen.

Tvilen om bevisene skal komme barnet til gode

Dersom retten er i tvil om barnet har blitt utsatt for vold eller overgrep og om det er en risiko for at barnet vil bli utsatt for dette i fremtiden, skal tvilen komme barnet til gode. Retten skal ikke treffe en avgjørelse som medfører reell risiko for at barnet kan bli utsatt for vold eller overgrep fra en av foreldrene.

Les også om fast bosted samvær for barn under 3 år her

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!