Mekling ved samlivsbrudd

Mekling ved samlivsbrudd

Barneloven kapittel 7 Del II oppstiller regler om når foreldre må møte til mekling. Reglene i barneloven suppleres av forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Foreldre som har felles barn under 16 år, må møte til mekling på familievernkontoret ved et samlivsbrudd. Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om foreldreansvar for barnet, hvor barnet skal bo fast og samværsrett. Foreldre som har møtt til mekling får en meklingsattest. For å kunne separere eller skille seg eller ta en foreldretvist til retten, må foreldrene ha en gyldig meklingsattest.


Hvem skal møte til mekling?

Alle foreldre, enten de er gifte eller samboende, må møte til én times obligatorisk mekling ved samlivsbrudd. Kravet om mekling gjelder når foreldrene har felles barn under 16 år. Dette følger av barneloven § 51.

Meklingen skjer vanligvis på et familievernkontor, men kan også skje andre steder hos en godkjent mekler. Meklingsforskriften har regler for hvem som kan godkjennes som mekler. De må alle ha gode kunnskaper om voksnes og barns reaksjoner i og etter et samlivsbrudd.

Har mor og far like rettigheter ved samlivsbrudd?

Formålet med meklingen

Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale vedrørende barna, jf. barneloven § 52.  Avtalen skal være til barnets beste. Barnet har rett til å uttale seg, og deres mening skal vektlegges i tråd med deres alder og modenhet ved spørsmål om hvor de skal bo og samvær, jf. barneloven § 31.

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet i løpet av første meklingstime, kan mekleren sette opp inntil tre nye meklingstimer. Forutsetningen er at foreldrene ønsker ytterligere mekling. Etter loven er foreldrene kun pålagt én times obligatorisk mekling.

Mekling ved flytting

Det kom en ny regel inn i barneloven fra januar 2018. Etter lovendringen må bostedsforelderen kreve mekling, dersom samværsforelderen motsetter seg at bostedsforelderen flytter med barnet. Dette gjelder både ved flytting innenlands og utenlands, jf. barneloven § 42 a. Hensynet bak at det er innført meklingsplikt ved uenighet om flytting, er at foreldrene skal kunne forsøke å komme til enighet før en eventuell flytting gjennomføres.

Meklerens rolle

Mekleren skal opptre upartisk under meklingen, og skape en tillitsvekkende situasjon for begge foreldrene. Mekleren skal gi foreldrene informasjon om de viktigste bestemmelsene i barneloven, herunder barnets rett til å uttale seg og hensynet til barnets beste. Mekleren har ikke noe ansvar for selve avtalen foreldrene blir enige om, men bør gjøre dem oppmerksomme på de økonomiske konsekvensene avtalen har, og minne foreldrene på at avtalen skal ivareta hensynet til barnets beste.

Obligatorisk oppmøte

Begge foreldre har plikt til å møte til mekling, og som hovedregel skal de møte samtidig, jf. barneloven § 53. Unntaksvis kan foreldrene møte til mekling hver for seg. Dette kan være aktuelt dersom foreldrene bor ulike steder i landet, eller at konfliktnivået mellom foreldrene er svært høyt. Dersom en av foreldrene har besøksforbud overfor den andre, vil de også måtte møte til mekling separat.

Meklingsattest

Etter foreldrene har møtt til én times mekling, får de utstedt en meklingsattest. Den av foreldrene som møter til obligatorisk mekling, får meklingsattest selv om den andre ikke møter.

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder. For foreldre som ønsker å separere eller skille seg, er det et krav om at gyldig meklingsattest legges ved søknaden til fylkesmannen.

Dersom en av foreldrene ønsker å reise sak for retten om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, er det et krav at det legges ved gyldig meklingsattest. Dersom parten ikke har meklingsattest eller den er eldre enn seks måneder, skal retten avvise saken.

Les også: Kan bostedsforelder bestemme hvordan samvær skal gjennomføres?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!