Har mor og far like rettigheter ved et samlivsbrudd?

Har mor og far like rettigheter ved et samlivsbrudd?

Foreldre har på de fleste punkter like rettigheter etter barneloven i forbindelse med en foreldretvist. På enkelte punkter er mor og fars rettigheter likevel forskjellige. For eksempel får mor automatisk foreldreansvaret alene for barnet, dersom mor og far ikke var gift eller bodde sammen da barnet ble født.


Likestilt foreldreskap

I forarbeidene Prop. 161 L (2015-2016) Likestilt foreldreskap, la regjeringen frem en rekke lovforslag som ligger til grunn for flere av endringene som ble vedtatt av Stortinget. Hovedformålet med proposisjonen var å foreta endringer i barneloven som vil styrke begge foreldres rettigheter i barneloven, og fremheve at begge foreldre i utgangspunktet er like gode omsorgspersoner for barnet. De mest vidtrekkende forslagene ble nedstemt i Stortinget.

Foreldreansvar

Dersom mor og far ikke bor sammen når barnet blir født, får mor automatisk foreldreansvaret alene. I Prop.161 L (2015-2016) Likestilt foreldreskap, ble det foreslått at både mor og far skulle få foreldreansvar for barnet etter fødsel, selv om mor og far ikke bor sammen. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Mor får derfor foreldreansvaret for barnet alene, dersom mor og far ikke bor sammen når barnet blir født.

Presumpsjon for delt fast bosted?

Barneloven § 36 oppstiller regler for fast bosted for barnet. Tidligere var ordlyden formulert slik foreldrene kunne avtale at barnet skulle ha fast bosted hos en av foreldrene eller begge. I forbindelse med lovendringene som ble fortatt for å likestille foreldreskap, ble ordlyden i § 36 endret. Nå står det i loven at foreldrene kan avtale at barnet skal ha fast bosted hos begge eller en av foreldrene.

Dette blir av mange sett på som om det er en presumpsjon for at delt bosted er normalløsningen etter loven, selv om det i forarbeidene er presisert at endringen ikke skal anses som noen presumpsjon for at den ene løsningen er bedre enn den andre. Hvor barnet skal bo fast skal alltid avgjøres ut fra det som er til det beste for barnet.

Det følger av forarbeidene at endringene er ment å understreke at begge foreldrene står likt som omsorgspersoner når foreldrene ikke bor sammen. Delt fast bosted forutsetter et godt samarbeid mellom foreldrene, og at foreldrene bor i nærheten av hverandre.

Hvem har vært barnets primære omsorgsperson?

Dersom mor eller far reiser sak for retten om hvem som skal ha foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, vil hvem som har vært barnets primære omsorgsperson være av betydning. Dette gjelder særlig hvis barnet er under skolealder på tidspunktet for samlivsbruddet. Dersom foreldrene har vært like mye hjemme med barnet, og ingen av foreldrene skiller seg ut som noen primær omsorgsperson, vil det være andre momenter som blir avgjørende. Andre momenter bli avgjørende.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.