Hvor ofte får mor foreldreansvaret alene?

Hvor ofte får mor foreldreansvaret alene?

Etter barneloven får mor foreldreansvaret alene dersom mor og far ikke bodde sammen eller var gifte da barnet ble født. Temaet for artikkelen er hvor ofte mor får foreldreansvaret alene, dersom mor eller far reiser sak for retten med krav om å få foreldreansvaret alene.


Hva er foreldreansvar?

Barneloven § 30 oppstiller innholdet i foreldreansvaret. Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret for barnet. Foreldre som har foreldreansvaret har rett og plikt til å treffe avgjørelser om barnets personlige forhold. Har foreldrene felles foreldreansvar, skal avgjørelsene treffes i fellesskap.

Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov. De som har foreldreansvar for barnet, har en særskilt plikt til å beskytte barnet mot skadelige handlinger, vold og overgrep. Dette gjelder også å beskytte barnet fra å være vitne til vold.

Saker om foreldreansvar i domstolene

Det må foreligge særlige grunner dersom en forelder som har del i foreldreansvaret skal miste foreldreansvaret for barnet. At det må foreligge særlige grunner, betyr at det skal mye til for å bli fratatt foreldreansvaret.

Dersom forelderen som reiser krav om å få foreldreansvaret alene tidligere ikke har hatt del i foreldreansvaret, stiller det seg noe annerledes. Vurderingen blir da om det er til barnets beste at forelderen som reiser sak for del i foreldreansvaret eller får det alene. Dersom man skal få del i foreldreansvaret forutsetter dette at foreldrene evner å samarbeide, og at forholdet mellom foreldrene ikke er så konfliktfylt at felles foreldreansvar vil påvirke barnet negativt.

Antall saker

Vi har gjennomgått 19 saker fra de to siste årene hvor enten mor eller far reiste sak med krav om å få foreldreansvaret for barnet alene. I 12 av sakene fikk mor foreldreansvaret alene. I de øvrige 7 sakene fikk far foreldreansvaret alene.

Sakene er svært forskjellige, og er ikke egnet til å gi et representativt bilde. I noen av sakene er det åpenbart at det ikke er til barnets beste at far har del i foreldreansvaret, fordi far tidligere har vært voldelig mot barnet.

I andre saker er det konflikten mellom foreldrene som gjør at det er til barnets beste at en av foreldrene har foreldreansvaret alene.

Hvordan begrunner retten avgjørelsene?

I noen av sakene hvor mor har fått foreldreansvaret alene, har far utsatt mor eller barna for vold. I disse sakene er begrunnelsen for hvorfor mor fikk foreldreansvaret nokså klart. I slike saker legger retten også ofte vekt på at mors omsorgskompetanse kan bli svekket dersom far får del i foreldreansvaret.

I andre saker har mor fått foreldreansvaret alene som følge av et svært høyt konfliktnivå mellom foreldrene. Disse sakene preges også ofte av at samarbeidsklimaet mellom foreldrene dårlig. I sakene med svært høyt konfliktnivå er ofte begge foreldrene isolert sett gode omsorgspersoner for barna. Det avgjørende i disse sakene blir ofte hvem som har vært barnas primære omsorgsperson, og hvem som vil kunne sikre best mulig samlet foreldrekontakt for barna.

I flere av sakene har barnets ønske om hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret, blitt tillagt vekt. Fra barnet er 7 år gammelt skal det få anledning til å uttale seg før retten treffer en avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet. Når barnet har fylt 12 år, skal barnets mening tillegges stor vekt.

Les også: Hva skjer hvis man ikke har råd til advokat i en foreldretvist?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!