Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Hva skjer med barn som vokser opp i hjem der de selv blir utsatt for vold, eller er vitne til at mor eller far utsetter hverandre for vold? Hvilken plikt har egentlig foreldre som lever i et voldelig forhold til å beskytte barna mot vold?


Barn som vokser opp i voldelige hjem tar skade av forholdene i hjemmet. Dette gjelder også barn som ikke selv utsettes for vold, men er vitne til at en av foreldrene utsettes for vold. I de fleste av tilfellene er det far som utsetter mor for vold. Mange som lever i et voldelig parforhold står i et avhengighetsforhold til voldsutøver, som det kan være vanskelig å bryte ut av. Dette kan være et økonomisk eller følelsesmessig avhengighetsforhold. Som en følge av dette prøver den voldsutsatte forelderen heller å skåne barna fra volden enn å bryte ut av forholdet.

Mange barn får senskader som de sliter med store deler av livet, mens noen greier seg bra. Barn som vokser opp i voldelige hjem får krenket sine menneskerettigheter etter barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Barn har rett til å vokse opp i trygge hjem, der de ikke utsettes for vold eller trusler om vold, eller blir vitne til at det utøves vold mellom foreldrene.

Det er barnevernets oppgave sørge for at barn som lever i voldelige hjem får den hjelpen de trenger. Selv om det primært er det offentliges ansvar, har alle foreldre i kraft av foreldreansvaret jf. barneloven § 30 tredje ledd, en plikt til å beskytte barnet mot vold, overgrep eller andre skadelige handlinger. Dette omfatter også det å være vitne til vold. I tillegg er barnevernet avhengig av at voksne personer tar ansvar og melder fra, dersom de er bekymret for at et barn ikke har det bra hjemme. Dette følger blant annet av avvergeplikten i straffeloven § 196.

Plikt til å beskytte barnet

Foreldre med foreldreansvar for barnet sitt har en plikt til å beskytte barnet mot vold, herunder det å være vitne til vold. Det innebærer at foreldre som velger å bli i et voldelig forhold, kan risikere å bryte denne plikten, og krenke barnets rett til en trygg og god oppvekst. Det finnes flere eksempler fra rettspraksis der barnevernet har overtatt omsorgen fra barna fordi mor ikke ønsker å bryte samlivet med en voldsutøvende far, eller går tilbake til voldsutøver.

Trenger du hjelp?

Dersom du som forelder trenger hjelp til å bryte ut av en voldelig relasjon som gjør at barna dine er skadelidende, kan du ta kontakt med en av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi kan gi deg råd og veiledning i saken, og bistå deg med å anmelde dersom du ønsker dette.

Du kan ta kontakt på telefon 22 34 30 00, eller sende en e-post til post@advokat-teigstad.no.

 

 

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.