Sakkyndige i foreldretvister

Sakkyndige i foreldretvister

Når retten behandler en foreldretvist om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, oppnevnes det ofte en sakkyndig som skal vurdere foreldrenes omsorgsevne, og hvilke behov barnet har. Den sakkyndige har en viktig rolle i slike saker, siden retten som regel legger avgjørende vekt på den sakkyndiges vurderinger. Den sakkyndige kan derfor i stor grad påvirke utfallet av saken, og det bør derfor stilles strenge krav til den som skal være sakkyndig i saker etter barneloven. 


Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig vil ofte være en psykolog eller psykiater med barnefaglig kompetanse, som har gode faglige forutsetninger for å uttale seg om de sentrale spørsmål i saken.

Når skal det oppnevnes en sakkyndig?

Barneloven kapittel 7 oppstiller regler for rettergangen i foreldretvister. Etter barneloven § 61 første ledd nr. 1 kan retten under saksforberedelsen oppnevne en sakkyndig. Den sakkyndige får et mandat fra retten, som for eksempel kan gå ut på å vurdere barnets omsorgsbehov og foreldrenes omsorgsevne. Dersom foreldrene ikke motsetter seg det, kan den sakkyndige ha samtaler med barnet og foreldrene.

I saker hvor det foreligger mistanke om vold, overgrep eller andre alvorlige forhold, bør retten oppnevne en sakkyndig som skal uttale seg om det aktuelle spørsmålet, jf. barneloven § 61 første ledd nr. 3.

Hvordan forholder retten seg til sakkyndigvurderingen?

Når retten skal treffe en avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret, for barnet skal bo fast eller samværsrett, er det de bevisene som er lagt frem under hovedforhandlingen som skal legges til grunn. Retten avgjør selv hvordan de ønsker å vektlegge de ulike bevisene.

Den sakkyndige vurderingen blir i de fleste saker tillagt stor vekt ved rettens avgjørelse. Dommeren stoler i stor grad på de barnefaglige vurderingene de sakkyndige gir. Det hender likevel at retten velger ikke å legge avgjørende vekt på den sakkyndiges vurderinger.

Et eksempel er en dom fra lagmannsretten, LB-2017-130464, hvor retten ikke kunne finne tilstrekkelige holdepunkter som underbygget den sakkyndiges vurderinger om at far hadde negative holdninger overfor mor, som gjorde at han ikke var egnet til å sørge for best mulig samlet foreldrekontakt for barnet.

Utfallet av en foreldretvist har stor betydning for de involverte partene, og det er derfor viktig at rapportene holder et faglig høyt nivå.

Kritikk mot sakkyndige

I motsetning til saker etter barnevernloven, er det ingen som overprøver den sakkyndige rapporten som legges frem i foreldretvister etter barneloven. For sakkyndigrapporten som skal legges frem i barnevernsaker, skal Barnesakkyndig kommisjon kvalitetssikre rapporten. Barnesakkyndig kommisjons mandat er hjemlet i barnevernloven § 5-2, og nærmere presisert i forskrift og NOU:2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barenvernssaker.

Lederen for Barnesakkyndig kommisjon har tatt til inntekt for at også sakkyndigrapporter i foreldretvister burde kvalitetssikres. Se aftenposten.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.