Samvær under tilsyn – beskyttet eller støttet tilsyn?

Samvær under tilsyn – beskyttet eller støttet tilsyn?

Domstolen har adgang til å pålegge offentlige myndigheter å føre tilsyn med barnet og samværsforelderen under samvær. Formålet med tilsynet er å ivareta barnets behov for trygghet under samvær. I enkelte tilfeller kan det være behov for tilsyn fordi barnet og samværsforelderen ikke har utviklet en trygg relasjon. I andre tilfeller kan forhold ved samværsforelderen tilsi at det bør være en tilsynsperson tilstede, av hensyn til barnets sikkerhet.


Når kan retten bestemme at samværsforelderen skal ha samvær under tilsyn?

Barneloven § 43 a oppstiller regler for når det kan bestemmes samvær under tilsyn. Det finnes to former for samvær under tilsyn. Det er beskyttet tilsyn og støttet tilsyn. De ulike formene for tilsyn er nivådelt, slik at beskyttet tilsyn er mer omfattende enn støttet tilsyn.

Det er to vilkår som må være oppfylt for at retten skal kunne bestemme at samværet skal gjennomføres under tilsyn. For det første må det foreligge et «særleg høve» og for det andre må hensynet til barnets behov tilsi at det bør være samvær under tilsyn. Det er en forutsetning for at retten kan ilegge samvær under tilsyn, at de etter en konkret vurdering av barnets behov finner at det er den beste løsningen. Videre må samvær under tilsyn være et egnet virkemiddel for å oppnå enten støtte eller beskyttelse under samværet. Dette følger av forarbeidene til barneloven.

Hva er støttet tilsyn?

Støttet tilsyn er den minst omfattende formen for tilsyn under samvær. Formålet med støttet tilsyn er å gi samværsforelderen veiledning under samværet. Det følger av forarbeidene at støttet tilsyn er mest aktuelt i saker hvor barnet og forelderen er ukjent for hverandre, og forelderen har behov for veiledning i en kontaktetableringsfase. Videre vil støttet tilsyn også være aktuelt i saker der det er et høyt konfliktnivå mellom foreldrene.

Hva er beskyttet tilsyn?

Beskyttet tilsyn er den mest omfattende formen for tilsyn under samvær. Under beskyttet tilsyn blir barnet og samværsforelderen kontinuerlig overvåket under samværet. Denne tilsynsformen vil være mest aktuell der samværsforelderen har hatt problemer knyttet til vold, rus, psykiatri, men retten likevel mener at samvær er til det beste for barnet.

Det følger av forarbeidene at beskyttet tilsyn ikke skal benyttes i de sakene hvor det foreligger en reell risiko for barnebortføring fra samværsforelderen. I slike saker må retten bestemme at det ikke skal være samvær.

Begrenset antall timer for gjennomføring av samværet

Dersom retten finner at det er til barnets beste at samværet skjer ved beskyttet tilsyn, kan de gi pålegg om beskyttet tilsyn inntil 16 timer i året.

Retten kan gi pålegg om støttet tilsyn inntil 32 timer i året.

Retten kan ikke gå utover timesgrensene som følger av forskrift om samvær med tilsyn §§ 4 og 6.

Retten bestemmer hvordan gjennomføring av samværet skal skje

I § 43 a står det at retten skal fastsette de nærmere vilkår for samværet, herunder timeantallet og varigheten av hvert enkelt samvær. Det følger av rettspraksis at retten skal fastsette gjennomføringen av samværet på en slik måte at det ikke er rom for diskusjon mellom foreldrene. Utformingen av samværet må derfor gjøres slik at det skaper forutberegnelighet for foreldrene og trygghet for barnet.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.