Samværsforelderens rettigheter ved flytting

Hvilke rettigheter har samværsforelderen dersom bostedsforelderen ønsker å flytte innenlands og ta med seg barnet? I denne artikkelen finner du informasjon om hvilke rettigheter samværsforelder har og hva man kan gjøre dersom bostedsforelderen ønsker å flytte til en annen del av landet.


Hva bostedsforelderen kan bestemme

Barneloven § 37 regulerer hvilke avgjørelser som kan treffes av forelderen som har barnet fast boende hos seg. Bostedsforelderen kan bestemme hvor i landet barnet skal bo. Samværsforelderen kan i utgangspunktet ikke motsette seg at bostedsforelderen tar med seg barnet og flytter til en annen del av landet. Dette gjelder også der foreldrene har felles foreldreansvar for barnet.

Varslingsplikt og mekling

Dersom bostedsforelderen ønsker å flytte, vil dette i mange tilfeller påvirke samværsordningen mellom barnet og samværsforelderen. Barneloven § 43 oppstiller derfor en varslingsplikt for bostedsforelderen. Vedkommende må varsle samværsforelderen senest tre måneder før flyttingen.

Dersom samværsforelderen motsetter seg flyttingen, må bostedsforelderen kreve mekling. Formålet med meklingen er å komme til enighet om flyttespørsmålet. Dersom bostedsforelderen fremdeles ønsker å flytte etter at mekling er gjennomført, kan samværsforelderen reise sak for retten.

Reise sak for retten

Dersom samværsforelderen ikke ønsker at barnet skal flytte til en annen del av landet, må vedkommende reise sak for retten om fast bosted for barnet. Samværsforelderen kan også fremsette krav om at retten skal treffe en midlertidig avgjørelse om fast bosted for barnet, frem til hovedsaken kommer opp for retten, jf. barneloven § 60.

Dersom retten finner at barnet skal ha fast bosted hos den som tidligere var samværsforelder frem til hovedsaken kommer opp, kan ikke tidligere bostedsforelder flytte med barnet. Da går kompetansen til å bestemme hvor i landet barnet skal bo over til tidligere samværsforelder.

Dersom retten bestemmer at det er til barnets beste å ha fast bosted hos bostedsforelderen frem til saken kommer opp for retten, kan bostedsforelderen flytte med barnet før hovedsaken kommer opp. Det er fordi det ikke finnes hjemmel i barneloven for å nedlegge flytteforbud innenlands.

Når retten skal behandle saken vil de ta stilling til om det er til barnets beste å bo hos mor eller far. Det er en rekke momenter som spiller inn ved vurderingen.

 • Hvem av foreldrene vil kunne sikre best mulig samlet foreldrekontakt for barnet
 • Risiko ved miljøskifte for barnet og «status quo»-prinsippet
 • Foreldrenes omsorgsevner
 • Kontakt med andre søsken
 • Barnets mening, jf. barneloven § 31 andre ledd
 • Hvem som tidligere har hatt hovedomsorgen for barnet
 • Risiko for vold eller overgrep

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!