Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Skolevalg

Foreldre som har barn sammen skal treffe mange viktige avgjørelser i barnets liv. En av disse avgjørelsene er hvilken skole barnet skal gå på. Skolevalg omfatter både valg av type skole, slik som privat eller offentlig, og hvilken skole i skolekretsen.


Felles foreldreansvar

For foreldre som har felles foreldreansvar, er valg av skole for barnet en avgjørelse som må treffes i fellesskap. Dette følger av forarbeidene til barneloven, jf. Ot.prp.nr. 62 (1979-1980) side 26. Dette er fordi valg av skole hører inn under foreldreansvaret. Backer legger til grunn at forarbeidene må forstås slik at det ikke bare gjelder valg av type skole (privat eller offentlig), men at det også må omfatte geografisk betinget skolevalg. (Barneloven kommentarutgave 2.utgave side 351)

Mange foreldre er av den oppfatning at det er den forelderen barnet bor fast hos som har rett til å velge skole for barnet. Dette er ikke tilfellet. Bostedsforelderens rettigheter og plikter reguleres av barneloven § 37. Skolevalg er ikke en av rettighetene som hører til bostedsforelderen ved felles foreldreansvar.

Foreldreansvaret alene

Dersom en av foreldrene har foreldreansvaret alene, kan hun eller han bestemme hva slags og hvilken skole barnet skal gå på. Samværsforelderen har her ingen bestemmelsesrett.

Opplæringslovens regler om skolevalg

Opplæringsloven kan i enkelte tilfeller påvirke foreldrenes valg av skole for barnet. Dette er fordi barnet etter opplæringsloven har rett på skoleplass innenfor skolekretsen. Dersom det ikke er plass på den skolen én av foreldrene ønsker at barnet skal gå på, kan barnet måtte begynne på en annen skole innenfor skolekretsen. Dette er elementer som ligger utenfor foreldrenes kontroll.

Hvilken skolekrets barnet sokner til avgjøres ut fra barnets folkeregistrerte bostedsadresse. Dette kan også medføre at dersom bostedsforelderen flytter, og barnet ikke får beholde skoleplassen på den gamle skolen, vil samværsforelderen måtte akseptere et skolebytte.

Dersom en av foreldrene ønsker at barnet skal bytte skole, må vedkommende få samtykke fra den andre forelderen. Dette gjelder så fremt barnet er under 15 år. Når barnet har fylt 15 år, har hun eller han rett til å bestemme selv over egen skolegang, herunder hvilken skole hun eller han skal gå på. Se barneloven § 32 med lovkommentar.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!