Tvisteloven § 11-7. Reaksjon ved manglende saksstyring

Tvisteloven § 11-7 regulerer følgende av manglende saksstyring. Bestemmelsen skal oppfylle de krav som følger av EMK artikkel 13 om et effektivt rettsmiddel ved brudd på retten til domstolsbehandling innen rimelig tid, jf. EMK artikkel 6. 


Tvisteloven § 11-7

(1) Domstollederen skal påse at plikten til aktiv saksstyring etter § 11-6 følges opp, og skal gi de nødvendige pålegg for at mangler ved unnlatt eller for sen saksstyring rettes. En part kan kreve at domstollederen griper inn.

(2) Ved vesentlig tilsidesetting av plikter etter § 11-6 skal domstollederen overføre saken til en annen dommer eller overta den selv, dersom det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig videre behandling.

(3) Domstollederens beslutning kan ankes. Ankedomstolen har samme adgang til å treffe bestemmelser om saksstyringen som domstollederen har etter første og annet ledd, og kan dessuten overføre saken til en annen domstol.

(4) Er domstollederen forberedende dommer eller inhabil av andre grunner, avgjøres krav etter første ledd av overordnet domstol. Det samme gjelder på begjæring fra en part hvis domstollederen ikke har truffet noen avgjørelse innen én måned etter at krav etter første ledd ble framsatt. Reglene om anke over beslutning etter tredje ledd gjelder tilsvarende.

Første ledd

Første ledd pålegger domstollederen et kontrollansvar for at plikten til aktiv saksstyring etter § 11-6 følges opp. Dette innebærer at det må etableres rutiner som gjør at domstollederen av eget tiltak kan følge med på at sakene blir gjenstand for en aktiv saksstyring. Domstollederen har både rett og plikt til å gi de nødvendige pålegg for at mangler ved unnlatt eller for sen saksstyring rettes, men kan ikke gripe inn fordi han eller hun er uenig i innholdet i de avgjørelsene som treffes. Det er ikke tilstrekkelig at det treffes en generell beslutning om at en begjæring om aktiv saksstyring tas til følge. Påleggene må være konkrete og tilstrekkelige. Domstollederen kan delegere sin myndighet etter domstolloven §§ 11 (3) og 19 (4) siste punktum.

Domstollederens plikt gjelder uavhengig av krav fra partene, men en part kan også kreve at domstollederen griper inn dersom han eller hun ikke har gjort det av eget tiltak. Domstollederen må ta stilling til kravet, herunder når kravet går ut på at saken skal overføres til en annen dommer eller at domstolleder skal overta den selv, jf. annet ledd.

Andre ledd

Andre ledd gir domstollederen kompetanse og plikt til å overføre saken til en annen dommer eller overta den selv, dersom plikter etter tvisteloven § 11-6 er vesentlig tilsidesatt og det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig videre behandling. Ordlyden tilsier med støtte i forarbeidene at terskelen er høy. Som eksempler på tilfeller nevner forarbeidene at dommeren i lang tid har ignorert krav fra parten om å treffe avgjørelser om behandlingen og at det etter hovedforhandlingen går mange måneder uten at dom blir avsagt. I sistnevnte tilfellet bør imidlertid andre løsninger prøves først, blant annet ved å tilrettelegge for at dommerens øvrige arbeidsoppgaver ikke er til hinder for at dom blir avsagt innen rimelig tid. Overføring etter hovedforhandling er avholdt, bør normalt bare skje dersom det ellers er grunn til å tro at den sene saksbehandlingen vil bli påberopt som ankegrunn, og at anken vil føre frem.  Det følger videre av forarbeidene at det ved vurderingen av hvorvidt overføring etter hovedforhandling skal skje, må ta hensyn til at det vil påføre partene betydelige ulemper, og at det ikke alltid vil være grunnlag for at å kreve at staten erstatter ekstrakostnadene ved ny behandling etter tvisteloven § 20-12 (1) b), jf. Ot.prp.nr. 51 (2004-2005) s. 409.

Høyesteretts ankeutvalg uttalte i HR-2010-857-U at to og en halv måned fra hovedforhandling til dom ikke var forenlig med dommerens plikt til aktiv saksstyring etter § 11-6 og heller ikke domstollederens kontrollansvar etter denne bestemmelsens første ledd. Det var tale om en sak etter barneloven, som etter ankeutvalgets syn skulle ha prioritet. Det ble likevel utelukket at feilen kunne hatt innvirkning på utfallet av saken.

Tredje ledd

Domstollederens beslutning etter første og annet ledd kan ankes. Dersom domstollederen har delegert sin myndighet etter domstolloven §§ 11 (3) og 19 (4) siste punktum og vedkommende har truffet en beslutning, kan det ifølge forarbeidene ankes uten først å bringe spørsmålet inn for domstollederen, jf. Ot.prp.nr. 51 (2004-2005) s. 409. Ankedomstolen har samme adgang til å treffe bestemmelser om saksstyringen som domstollederen har etter første og annet ledd, og kan dessuten overføre saken til en annen domstol. Det følger av forarbeidene at behovet for tillit til den videre behandlingen kan tilsi at en sak bør overføres til en annen domstol, selv om det er habile dommere i domstolen hvor det er gjort manglende saksstyring, jf. Ot.prp.nr. 51 (2004-2005) s. 409 og NOU 2001:32 s. 714.

Fjerde ledd

Dersom domstollederen er forberedende dommer eller rettens leder, skal kravet etter første ledd avgjøres av ankedomstolen. Dette gjelder også på begjæring fra en part hvis domstollederen ikke har truffet noen avgjørelse innen én måned etter at krav etter første ledd ble framsatt. Reglene om anke over beslutning etter tredje led gjelder tilsvarede.

En begjæring om aktiv saksstyring i en ankesak kan imidlertid ikke rettes mot ankeinstansen før denne har mottatt anken. Inntil anken er oversendt ankeinstansen, må begjæring om aktiv saksstyring i ankesaken rettes mot den instans hvor anken inngis og forberedes, jf. tvisteloven § 29-10.

 

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Tvistelovens forarbeider, se:

 • NOU 2001:32
 • Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

 

Sivilprosess av Anne Robberstad (2015)

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!