Tvisteloven § 16-11. Rettsmidler mot avgjørelser etter § 16-9 og § 16-10

Tvisteloven § 16-11. Rettsmidler mot avgjørelser etter § 16-9 og § 16-10

Tvisteloven § 16-11 omhandler avgjørelser etter tvisteloven § 16-9 om avvisning ved fravær og etter tvisteloven § 16-10 om fraværsdommer. Tilsvarende avgjørelser av forliksrådet vil derimot kunne overprøves ved søksmål for tingretten etter tvisteloven § 6-14.


Tvisteloven § 16-11

(1) En avvisningskjennelse eller fraværsdom kan angripes ved begjæring om oppfriskning.

(2) Har retten samtidig forkastet en begjæring om oppfriskning, kan avgjørelsen i stedet ankes med påstand om oppfriskning etter § 16-12. Anken behandles etter reglene for anke over kjennelser.

(3) Sakskostnadsavgjørelsen kan ankes særskilt etter tvisteloven § 20-9 tredje ledd.

Første ledd

Det ordinære rettsmidlet mot avvisningskjennelser etter tvisteloven § 16-9 eller fraværsdommer etter tvisteloven § 16-10 er etter første ledd oppfriskning.  Rettsmidlet må begjæres av saksøkte eller saksøker, men er som regel mest praktisk for saksøkte. Oppfriskning kan imidlertid også være aktuelt for saksøker dersom vedkommende eksempelvis ikke har fått fullt medhold etter § 19-10 (2). Oppfriskning gis i utgangspunktet ikke for oversitting av søksmålsfrister ettersom dette ikke betyr fravær etter tvisteloven § 16-7. Unntak fra dette kan imidlertid følge av særskilte lovbestemmelser, se for eksempel barnevernloven § 7-24.

Begjæring om oppfriskning behandles av den domstol saken skal gå for dersom begjæringen tas til følge. Dersom spørsmål om oppfriskning ikke har blitt tatt stilling til av retten, må en anke behandles som anke med begjæring om oppfriskning, jf. Rt. 2010 s. 510.

Saksøker eller saksøkte kan også begjære oppfriskning mot fristoversitting for å reise sak for overprøving av dom i forliksrådet, se tvisteloven § 6-14 (1). I realiteten er søksmålsfristen da en rettsmiddelfrist, jf. Rt. 2010 s. 1225.

Andre ledd

I stedet for å begjære oppfriskning etter første ledd, åpner andre ledd for at avvisningskjennelsen eller fraværsdommen i stedet kan ankes med påstand om oppfriskning etter tvisteloven § 16-12. Vilkåret er at retten allerede har forkastet en begjæring om oppfriskning. Begrunnelsen er at det i slike tilfeller vil gi lite mening å fremsette en ny begjæring til samme instans. Anken behandles etter reglene for anke over kjennelsen og avgjøres av ankeinstansen, jf. tvisteloven § 29-1 og § 30-1.

Tredje ledd

Endelig følger det av tredje ledd at sakskostnadsavgjørelsen kan ankes særskilt etter tvisteloven § 20-9 (3).

 

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Tvistelovens forarbeider, se:

  • NOU 2001:32
  • Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

 

Sivilprosess av Anne Robberstad (2015)

 

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.